Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo. Đây là đồ án môn lập trình cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.  Có nhiều chức năng nghiệp vụ như quản lý sản phẩm , quản lý người dùng, quản lý hóa đơn …. Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh Source code đề tài quản lý bán hàng c#:

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo

Nội dung báo cáo Source code đề tài quản lý bán hàng c# :

MỤC LỤC.. iii

DANH MỤC HÌNH.. v

DANH MỤC BẢNG.. vi

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 2

1.1. Yêu cầu chung. 2

1.2. Biểu đồ Use-case. 2

1.3. Đặc tả Use-case. 3

1.3. Biểu đồ hoạt động. 7

1.3.1. Chức năng đăng nhập hệ thống. 8

1.3.2. Chức năng đăng xuất hệ thống. 9

1.3.3. Chức năng thêm sản phẩm/khách hàng. 10

1.3.4. Chức năng sửa sản phẩm/khách hàng. 11

1.3.5. Chức năng xóa sản phẩm/khách hàng. 12

1.3.6. Chức năng xem thống kê. 12

1.3.7. Chức năng thanh toán đơn hàng. 13

1.4. Biểu đồ tuần tự.. 13

1.4.1. Chức năng đăng nhập hệ thống. 14

1.4.2. Chức năng đăng xuất hệ thống. 14

1.4.3. Chức năng thêm sản phẩm/khách hàng. 15

1.4.4. Chức năng sửa sản phẩm/khách hàng. 15

1.4.5. Chức năng xóa sản phẩm/khách hàng. 16

1.4.6. Chức năng xem thống kê. 16

1.4.7. Chức năng thanh toán đơn hàng. 17

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 18

2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 18

2.1.1. Bảng Chi tiết đơn hàng. 18

2.1.2. Bảng Đơn đặt hàng. 18

2.1.3. Bảng Hóa đơn. 18

2.1.4. Bảng Khách hàng. 19

2.1.5. Bảng Sản phẩm.. 19

2.1.6. Bảng User. 20

2.2. Diagram… 20

2.3. Các giao diện phần mềm… 21

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 25

3.1. Đánh giá kết quả. 25

3.2. Những điểm cần cải thiện. 25

3.3. Hướng phát triển. 25

CHƯƠNG 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO   26

Một số source code c# gần giống các bạn có thể quan tâm:

Chia sẻ source code quản lý kho hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ đề tài quản lý cửa hàng bán máy tính c# full code và báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code đề tài quản lý bán hàng c# full code và báo cáo”