Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo . Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo vơi nhiều chức năng như quản lý bàn ăn, quản lý thông tin món ăn, báo cáo thống kê. các bạn tải code quản lý nhà  hàng c# về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh c# quản lý nhà hàng:

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo

Nội dung Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng như sau:

1.Giới thiệu……………………………………………………………………………….. 1

1.1 Nhân viên có thể…………………………………………………………………. 1

1.2 Quản trị viên………………………………………………………………………. 1

  1. Biểu đồ Usecase……………………………………………………………………… 3

2.1 Mô tả use case……………………………………………………………………. 3

2.2 Biểu đồ use case toàn hệ thống…………………………………………….. 4

2.3 Biểu đồ use case Quản lý Infomation NV………………………………. 6

2.4 Biểu đồ use case Quản lý Infomation Food……………………………. 6

2.5 Biểu đồ use case Quản lý Infomation CategoryFood………………. 6

2.6 Biểu đồ use case Quản lý Infomation Table…………………………… 7

2.7 Biểu đồ use case Order Food/ Thanh toán……………………………… 7

2.8 Biểu đồ use case Doanh thu…………………………………………………. 8

2.9 Đặc tả use case…………………………………………………………………… 8

2.9.1 Đặc tả Use Case Đăng nhập……………………………………………. 8

2.9.2 Đặc tả Use case Quản lý thông tin nhân viên …………………… 9

2.9.3 Đặc tả Use Quản lý thông tin Food………………………………… 11

2.9.4 Đặc tả Use case OrderFood/Thanh toán………………………… 12

2.9.5 Đặc tả Use case Quản lý Infomation Category Food……….. 13

2.9.6 Đặc tả use case Quản lý Infomation Table……………………… 15

2.9.7 Đặc tả use case Doanh thu……………………………………………. 16

2.9.8 Đặc tả Use case Quản lý thông tin cá nhân ……………………. 16

2.10 Phân quyền…………………………………………………………………….. 18

  1. Class diagram……………………………………………………………………….. 20
  2. Biểu đồ tuần tự các chức năng toàn hệ thống………………………….. 20

4.1 Biểu đồ tuần tự chức năng OrderFood / Thanh toán………………. 20

4.2 Biểu đồ tuần tự Quản lý Infomation Table…………………………… 22

4.3 Biểu đồ tuần tự Quản lý Infomation CategoryFood………………. 22

4.4 Biểu đồ tuần tự Quản lý Infomation Food……………………………. 24

4.5 Biểu đồ tuần tự Quản lý TT nhân viên…………………………………. 25

4.6 Biểu đồ tuần tự Doanh thu…………………………………………………. 26

  1. Thiết kế database…………………………………………………………………. 26

5.1 Lược đồ quan hệ thực thể…………………………………………………… 27

5.2 Lược đồ……………………………………………………………………………. 27

5.2.1 Lược đồ tổng quan……………………………………………………….. 27

5.3 Lược đồ chi tiết………………………………………………………………… 28

5.3.1 Bảng AccountB……………………………………………………………. 28

5.3.2 Bảng Food…………………………………………………………………… 28

Lưu mã Food,tự động tăng………………………………………………………… 29

5.3.3 Bảng FoodCategory……………………………………………………… 29

5.3.4 Bảng TableFood………………………………………………………….. 30

5.3.5 Bảng Bill…………………………………………………………………….. 31

5.3.6 Bảng BillInfo………………………………………………………………. 31

  1. Thiết kế giao diện…………………………………………………………………. 32

6.1 Giao diện load phần mềm………………………………………………….. 32

6.2 Giao diện đăng nhập………………………………………………………….. 33

6.3 Giao diện khi đăng nhập thành công……………………………………. 34

6.3.1 Sơ đồ hoạt đồng giao diện main…………………………………….. 36

6.4 Giao diện Order Food /Thanh toán……………………………………… 37

6.4.1 Sơ đồ hoạt động order Food………………………………………….. 40

6.4.2 Sơ đồ hoạt động Thanh toán………………………………………….. 40

6.4.3 Sơ đồ hoạt động chuyển bàn hoặc gộp bàn……………………… 41

6.5 Giao diện Infomation Food………………………………………………… 42

6.5.1 Sơ đồ hoạt động Add Food……………………………………………. 45

6.5.2 Sơ đồ hoạt đông Repair Food………………………………………… 45

6.5.3 Sơ đồ hoạt động delete Food…………………………………………. 46

6.6 Giao diện Infomation Category…………………………………………… 47

6.7 Giao diện Infomation Table……………………………………………….. 49

6.8 Giao diện Doanh thu………………………………………………………….. 51

6.8.1 Sơ đồ hoạt động Doanh thu…………………………………………… 52

6.9 Giao diện update Thông tin nhân viên…………………………………. 54

6.10 Giao diện change password nhân viên……………………………….. 56

6.11 Giao diện Add account…………………………………………………….. 58

6.12 Giao diện Update Thông tin cá nhân dành cho nhân viên…….. 59

6.13 Giao diện change password cá nhân dành cho nhân viên……… 59

Một số source code gần giống các bạn có thể tham khảo ở dưới:

Báo cáo kèm source code quản lý nhà hàng c# full data

Tải source code quản lý nhà hàng c# full báo cáo

Tải source code quản lý nhà hàng c# có hướng dẫn sử dụng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo tốt nghiệp C# quản lý nhà hàng full source code và báo cáo”