Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo. Đậy là đồ án cuối kỳ môn lập trình c# rất hay cho các bạn tham khảo với nhiều chức năng hay như quản lý các đại lý , báo cáo thống kê…

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh quản lý đại lý c#:

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo

Quản lý đại lý c# wpf có nội dung báo cáo như sau:

Phân công công việc & tiến độ. 1

Chương 1: Hiện trạng. 4

1.1. Hiện trạng tổ chức. 4

1.2. Hiện trạng nghiệp vụ (chức năng & phi chức năng) 5

1.3. Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người) 8

Chương 2: Phân tích. 9

 1. Lược đồ phân chức năng (FDD) 9
 2. Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model) 10
 3. Mô hình hóa dữ liệu (ERD Model) 13
 4. Sơ đồ lớp ở mức phân tích (Class diagram) 14

Chương 3: Thiết kế. 14

 1. Thiết kế kiến trúc. 14
 2. Thiết kế lớp – Sơ đồ lớp ở mức thiết kế. 15
 3. Thiết kế giao diện. 16
 4. Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ) 33

Chương 4: Cài đặt 35

 1. Công nghệ sử dụng. 35
 2. Vấn đề khi cài đặt 35
 3. Mô tả giải pháp & kỹ thuật 35

Chương 5: Kiểm thử.. 36

Chương 6: Kết luận. 46

Tài liệu tham khảo   46

Một số source code gần giống bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Đồ án quản lý vật tư c# full source code và báo cáo

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo cuối ký quản lý đại lý c# wpf full source code và báo cáo”