Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo. sử dụng data mysql . Các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh đề tài quản lý đại lý java:

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

Đề tài quản lý đại lý java có những nội dung chính sau:

Chương 1: Hiện trạng. 3

 1. Hiện trạng tổ chức: 3
 2. Hiện trạng nghiệp vụ (chức năng & phi chức năng): 3
 3. Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người): 3

Chương 2: Phân tích. 4

 1. Lược đồ phân chức năng (FDD) 4

1.1.  Lược đồ FDD: 4

1.2.  Bảng giải thích/mô tả các chức năng. 4

 1. Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model) 7

2.1   Sơ đồluồng dữ liệu cho yêu cầu tiếp nhận đại lý. 7

2.2   Sơ đồluồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu xuất hàng. 9

 1. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu đại lý. 10
 2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu thu tiền. 11
 3. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu báo cáo thống kê doanh số. 12
 4. Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu báo cáo thống kê công nợ đại lý. 13
 5. Mô hình hóa dữ liệu (ERD Model) 15
 6. Sơ đồ lớp ở mức phân tích (Class diagram) 15

Chương 3: Thiết kế. 16

 1. Thiết kế kiến trúc. 16

1.1.  Mô hỉnh tổng thể kiến trúc: 16

1.2.  Danh sách các componet/Package. 17

1.3.  Giải thích tương tác/giao tiếp giữa các components. 17

 1. Thiết kế lớp – Sơ đồ lớp ở mức thiết kế: 17
 2. Thiết kế giao diện. 17

3.1.  Sơ đồ liên kết màn hình: 18

3.2.  Màn hình chính: 18

3.3.  Màn hình quản lý hồ sơ đại lý: 20

3.4.  Màn hình tiếp nhận đại lý. 20

3.5.  Màn hình thêm loại đại lý: 21

3.6.  Màn hình quản lý loại đại lý: 22

3.7.  Màn hình thêm quận:// 23

3.8.  Màn hình cập nhật và xóa quận:// 24

3.9.  Màn hình sửa loại đại lý. 24

3.10  Màn hình doanh số của các đại lý: 25

3.11 Màn hình báo cáo công nợ của các đại lý: 26

3.12.  Màn hình thêm mặt hàng: 27

3.13  Màn hình tìm kiếm,cập nhật và xóa mặt hàng: 28

3.14 Màn hình thêm phiếu thu tiền: 30

3.15 Màn hình thêm phiếu xuất hàng: 31

3.16 Màn hình thay đổi quy định số lượng đại lý tối đa trong quận: 33

3.17 Màn hình thay đổi quy định số lượng loại đại lý tối đa: 34

3.18 Màn hình thay đổi quy định số lượng mặt hàng: 34

3.19 Màn hình thay đổi quy định đơn vị tính: 35

 1. Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ) 35

4.1.  Sơ đồ RD cho toàn hệ thống: 36

4.2.  Xét yêu cầu tiếp hồ sơ đại lý: 36

4.3.  Xét yêu cầu lập phiếu xuất hàng. 38

4.4.  Xét yêu cầu tra cứu đại lý. 40

4.5.  Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền. 41

4.6.  Xét yêu cầu báo cáo thống kê doanh số. 43

4.7.  Xét yêu cầu báo cáo công nợ. 45

Chương 4: Cài đặt 47

 1. Công nghệ sử dụng: 47
 2. Vấn đề khi cài đặt : 47
 3. Mô tả giải pháp & kỹ thuật 47

Chương 5: Kiểm thử. 47

Chương 6: Kết luận: 49

Một số source code gần giống quản lý đại lý java các bạn tham khảo thêm:

Báo cáo kèm source code quản lý đồ án java

Tải source code app quản lý đặt xe viết bằng java

1 review for Source code đề tài quản lý đại lý java full data và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Source code đề tài quản lý đại lý java

Thêm đánh giá