Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo. Với đầy đủ nghiệp vụ như tiếp nhận xe, lập phiếu sửa chữa, báo cáo doanh thu, báo cáo tồn … và rất nhiều tính năng khác các bạn tải code vể tìm hiểu thêm nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh hệ thống quản lý Gara ô tô c#:

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo

Hệ thống quản lý Gara ô tô c# có nội dung báo cáo như sau:

Mục Lục

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI. 6

1.1 Đặt vấn đề. 6

1.2 Giải pháp. 6

1.3 Mục tiêu. 6

1.4 Công cụ sử dụng. 7

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.. 8

2.1 Hiện trạng tổ chức. 8

2.2 Hiện trạng nghiệp vụ. 8

2.3 Lược đồ phân rã chức năng. 10

2.4 Đặc tả usecase và mô hình hóa nghiệp vụ. 10

2.5 Sơ đồ ERD.. 15

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 17

3.1 Xét yêu cầu tiếp nhận xe. 17

3.2 Xét yêu cầu lập phiếu sửa chữa. 19

3.3 Xét yêu cầu tra cứu xe. 22

3.4 Xét yêu cầu lập phiếu thu tiền. 23

3.5 Xét yêu cầu lập báo cáo doanh thu. 25

3.6 Thiết kế dữ liệu với yêu cầu báo cáo tồn VTPT. 27

3.7 Danh sách các bảng dữ liệu. 29

3.8 Mô thông tin bảng dữ liệu. 29

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 34

4.1 Sơ đồ liên kết các màn hình. 34

4.2 Danh sách các màn hình. 34

4.3 Mô tả các màn hình. 35

4.3.1 Màn hình đăng nhập. 35

4.3.2 Màn hình chính. 36

4.3.3 Màn hình tiếp nhận xe. 39

4.3.4 Màn hình lập phiếu sửa chữa. 41

4.3.5Màn hình tra cứu xe. 43

4.3.6Màn hình lập phiếu thu tiền. 46

4.3.7: Màn hình lập báo cáo doanh thu. 48

4.3.8 Màn hình lập báo cáo tồn VTPT. 50

4.3.9: Màn hình thay đổi vật tư phụ tùng. 51

4.3.10Màn hình thay đổi tiền công. 53

4.3.11 Màn hình thay đổi số lượng xe tối đa. 55

4.3.12 Màn hình Thay đổi mật khẩu. 56

4.3.13Màn hình thông tin tài khoản. 56

4.3.14Màn hình quản lý tài khoản. 57

4.3.15 Màn hình thay đổi hiệu xe. 59

4.3.16 Màn hình thông tin phần mềm.. 60

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ XỬ LÝ.. 62

5.1 Màn hình tiếp nhận xe. 62

5.2 Màn hình lập phiếu sửa chữa. 62

5.3 Màn hình Tìm kiếm.. 63

5.4 Màn hình lập phiếu thu tiền. 64

5.5 Màn hình xuất báo cáo doanh thu. 64

5.6 Màn hình xuất báo cáo tồn VTPT. 64

5.7 Màn hình nhập VTPT. 64

5.8 Màn hình nhập tiền công. 65

5.9: Màn hình thay đổi số xe sửa chữa tối đa. 66

5.10 Màn hình Thay đổi mật khẩu. 66

5.11 Màn hình Thay đổi hiệu xe. 66

5.12 Màn hình Thông tin tài khoản. 67

5.13 Màn hình Quản lý nhân viên. 67

5.14: Màn hình Thông tin tài khoản. 67

CHƯƠNG VI: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH.. 69

6.1 Cài đặt 69

6.2 Kiểm thử. 69

6.3 Kết quả đạt được. 71

6.3.1 Kết quả. 71

6.3.2 Hạn chế. 71

6.4 Hướng phát triển. 72

Phụ lục 1 : Phân công công việc. 72

Phụ lục 2 : Tài liệu tham khảo. 73

Ngoài Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# các bạn có thể tham khảo thêm các code khác ở đây:

Đề tài quản lý bán hàng c# đầy đủ code và báo cáo

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp quản lý bán hàng c#

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code hệ thống quản lý Gara ô tô c# full code và báo cáo”