Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN). Với nhiều chức năng nghiệp vụ như quản lý sách , quản lý hóa đơn, quán lý kho sách, báo cáo thống kê… các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh code quản lý nhà sách VB.NET:

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)

Code quản lý nhà sách VB.NET có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1      HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM… 5

1.1         YÊU CẦU NGHIỆP VỤ.. 5

1.1.1.        Danh sách các yêu cầu. 5

1.1.2.        Danh sách các biểu mẫu và qui  định. 5

1.1.3.        Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ. 7

1.2.       YÊU CẦU TIẾN HÓA.. 8

1.2.1.        Danh sách các yêu cầu tiến hóa. 8

1.2.2.        Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa. 8

1.3.       YÊU CẦU HIỆU QUẢ.. 9

1.3.1.        Danh sách các yêu cầu hiệu quả. 9

1.3.2.        Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả. 9

1.4.       YÊU CẦU TIỆN DỤNG.. 9

1.4.1.        Danh sách các yêu cầu tiện dụng. 9

1.4.2.        Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng. 10

1.5.       YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH.. 10

1.5.1.        Danh sách các yêu cầu tương thích. 10

1.5.2.        Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích. 11

1.6.       YÊU CẦU BẢO MẬT. 11

1.6.1.        Danh sách các yêu cầu bảo mật. 11

1.6.2.        Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật. 11

1.7.       YÊU CẦU AN TOÀN.. 12

1.7.1.        Danh sách các yêu cầu an toàn. 12

1.7.2.        Bảng trách nhiệm các yêu cầu an toàn. 12

1.8.       YÊU CẦU CÔNG NGHỆ. 12

1.8.1.        Danh sách các yêu cầu công nghệ. 12

CHƯƠNG 2      MÔ HÌNH HÓA.. 13

2.1.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO PHIẾU NHẬP SÁCH.. 13

2.2.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU HÓA ĐƠN BÁN HÀNG.. 14

2.3.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO TRA CỨU SÁCH.. 15

2.4.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU LẬP PHIẾU THU TIỀN.. 16

2.5.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG – BÁO CÁO TỒN.. 18

2.6.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG – BÁO CÁO CÔNG NỢ.. 19

2.7.       SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUI ĐỊNH.. 20

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 22

3.1.       BƯỚC 1: XÉT YÊU CÂU “LẬP PHIẾU NHẬP SÁCH”. 22

3.1.1.        Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 22

3.1.2.        Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 22

3.2.       BƯỚC 2: XÉT YÊU CẦU “LẬP HÓA ĐƠN BÁN SÁCH”. 23

3.2.1.        Thiết kế dữ liệu với tình đúng đắn. 23

3.2.2.        Thiết ké dữ liệu với tính tiến hóa. 25

3.3.       BƯỚC 3: XÉT YÊU CẦU “TRA CỨU SÁCH”. 26

3.3.1.        Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 26

3.3.2.        Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 26

3.4.       BƯỚC 4: XÉT YÊU CẦU “LẬP PHIẾU THU TIỀN”. 26

3.4.1.        Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 26

3.4.2.        Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 27

3.5.       BƯỚC 5: XÉT YÊU CẦU “LẬP BÁO CÁO THÁNG – BÁO CÁO TỒN”. 28

3.5.1.        Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 28

3.5.2.        Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 30

3.6.       BƯỚC 6: XÉT YÊU CẦU “LẬP BÁO CÁO THÁNG – BÁO CÁO CÔNG NỢ”. 30

3.6.1.        Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 30

3.6.2.        Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 31

3.7.       DIỄN GIẢI CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 32

3.7.1.        Bảng PHIEUNHAP. 32

3.7.2.        Bảng CHITIETPHIEUNHAP. 32

3.7.3.        Bảng SACH.. 32

3.7.4.        Bảng LOAISACH.. 32

3.7.5.        Bảng HOADON.. 32

3.7.6.        Bảng CHITIETHOADON.. 33

3.7.7.        Bảng KHACHHANG.. 33

3.7.8.        Bảng PHIEUTHUTIEN.. 33

3.7.9.        Bảng BAOCAOTON.. 33

3.7.10.     Bảng CTBAOCAOTON.. 33

3.7.11.     Bảng BAOCAOCONGNO.. 34

3.7.12.     Bảng CTBAOCAOCONGNO.. 34

3.7.13.     Bảng THAMSO.. 34

CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 35

4.1.       THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH.. 35

4.1.1.        Thiết kế màn hình thực đơn với tính đúng đắn. 35

4.1.2.        Thiết kế màn hình thực đơn với tính hiệu quả và tiện dụng. 35

4.2.       THIẾT KÉ MÀN HÌNH.. 36

4.2.1.        Thiết kế màn hình “Lập phiếu nhập sách” với tính đúng đắn. 36

4.2.2.        Thiết kế màn hình “Lập phiếu nhập sách” với tính tiện dụng và hiệu quả. 37

4.2.3.        Thiết kế màn hình “Lập hóa đơn bán sách” với tính đúng đắn. 37

4.2.4.        Thiết kế màn hình “Lập hóa đơn bán sách” với tính tiện dụng và hiệu quả. 37

4.2.5.        Thiết kế màn hình “Tra cứu sách” với tính đúng đắn. 38

4.2.6.        Thiết kế màn hình “Tra cứu sách” với tính tiện dụng và hiệu quả. 38

4.2.7.        Thiết kế màn hình “Lập phiếu thu tiền” với tính đúng đắn. 39

4.2.8.        Thiết kế màn hình “Lập phiếu thu tiền” với tính tiện dụng và hiệu quả. 39

4.2.9.        Thiết kế màn hình “Lập báo cáo tồn” với tính đúng đắn. 39

4.2.10.     Thiết kế màn hình “Lập báo cáo tồn” với tính tiện dụng và hiệu quả. 39

4.2.11.     Thiết kế màn hình “Lập báo cáo công nợ” với tính đúng đắn. 40

4.2.12.     Thiết kế màn hình “Lập báo cáo công nợ” với tính tiện dụng và hiệu quả. 40

4.2.13.     Thiết kế màn hình “Thay đổi qui định” với tính đúng đắn. 41

4.2.14.     Thiết kế màn hình “Thay đổi qui định” với tính tiện dụng và hiệu quả. 41

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ. 42

5.1.       Màn hình “Lập phiếu nhập sách”. 42

5.2.       Màn hình “Lập hóa đơn bán sách”. 44

5.3.       Màn hình “Tra cứu sách”. 46

5.4.       Màn hình “Lập phiếu thu tiền”. 47

5.5.       Màn hình “Lập báo cáo tháng – Báo cáo tồn”. 49

5.6.       Màn hình “Lập báo cáo tháng – Báo cáo công nợ”. 51

5.7.       Màn hình “Thay đổi qui định”. 52

Một số source code tương tự các bạn có thể tham khảo tại đây:

Chia sẻ source code đề tài phần mềm quản lý bán sách c# wpf có báo cáo

Đồ án quản lý bán sách c# đầy đủ code và báo cáo

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code quản lý nhà sách VB.NET full database và báo cáo (ĐATN)”