Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo với nhiều tính năng, rất chi tiết cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình java.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

Đồ án  website quản lý nhân sự code java có nội dung sau:

MỤC LỤC

Chương I.          ĐẶT VẤN ĐỀ.. 1

 1. Lời mở đầu. 1
 2. Mục tiêu đề tài 1

III.  Phạm vi ứng dụng của đề tài 1

Chương II.        GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ.. 2

 1. Công cụ lập trình. 2
 2. Giới thiệu về Eclipse. 2

1.1   Ngôn ngữ lập trình Java. 2

1.2   Môi trường lập trình Eclipse. 2

 1. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Sever 2012. 3
 2. Framework. 3
 3. Spring framework. 3
 4. Hibernate framework. 4

Chương III.      PHÂN TÍCH THIẾT KẾ.. 5

 1. Phân tích chức năng. 5
 2. Quản lý nhân viên. 5
 3. Quản lý phòng ban. 5
 4. Quản lý hợp đồng. 5
 5. Quản lý ngày nghỉ nhân viên. 5
 6. Quản lý tài khoản. 5
 7. Quản lý trình độ học vấn. 5
 8. Quản trị hệ thống. 5
 9. Tính lương. 5
 10. Sơ đồ. 6
 11. Sơ đồ UC (Use Case). 6

1.1   Use case “Dang Nhap”. 7

1.2   Use case “QL Nhan Vien”. 8

1.3   Use case “QL Phong Ban”. 9

1.4   Use case “QL Chuc Vu”. 10

1.5   Use case “QL Hop Dong”. 11

1.6   Use case “QL Trinh Do Hoc Van”. 12

1.7   Use case “QL Tai Khoan”. 13

1.8   Use case “Doi Mat Khau”. 14

1.9   Use case “QL Diem Danh Ngay Nghi”. 15

1.10   Use case “QL Tinh Luong”. 16

 1. Sơ đồ lớp. 17

III.  Thiết kế cơ sở dữ liệu. 18

 1. Quan hệ giữa các bảng. 18
 2. Mô tả các bảng. 19

2.1   NhanVien (Nhân Viên). 19

2.2   HopDongLaoDong(Hợp đồng lao động). 20

2.3   ChucVu(Chức vụ). 20

2.4   PhongBan(Phòng ban). 20

2.5   TrinhDoHocVan(Trình độ học vấn). 21

2.6   NgayNghi(Ngày nghỉ). 21

2.7   BangLuong(Bảng lương). 21

2.8   TaiKhoan(Tài khoản). 22

 1. Sơ đồ AD (Activity Diagram). 23
 2. AD quản lý nhân viên. 23
 3. AD quản lý phòng ban. 24
 4. AD quản lý chức vụ. 25
 5. AD quản lý hợp đồng. 26
 6. AD quản lý trình độ học vấn. 27
 7. AD quản lý tài khoản. 28
 8. AD quản lý ngày nghỉ 29
 9. AD tính lương. 29
 10. Thiết kế giao diện. 30

Chương IV.      PHẦN KẾT.. 39

Chương V.        TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 39

1 review for Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Tải website quản lý nhân sự code java có báo cáo

Thêm đánh giá