Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo

Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo là đồ án tốt nghiệp java với nhiều tính năng mạnh mẽ.

Mô tả chi tiết

Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo

Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo

Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo

Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo

Source code trả lời trắc nghiệm online java có những nội dung sau:

  1. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH PHÂN TÁN ĐỐI TƯỢNG.. 2

1.1  Giới thiệu . 2

1.2  Đối tượng phân tán . 3

  1. GIỚI THIỆU RMI VÀ JPA 2.0(ECLIPSELINK ) 5

2.1. RMI (Remote Method Invocation ) 5

2.1.1. RMI và lập trình phân tán đối tượng 5

2.1.2. Cách thức làm việc của RMI . 7

2.1.3. Kiến trúc của RMI . 10

2.1.4. Cơ chế thực thi của một ứng dụng RMI . 11

2.1.5. Các phương thức sử dụng . 12

2.2  JPA (Java Persistence API) . 12

2.2.1. Giới thiệu 13

2.2.2. Tổng quan. 13

III.      Khảo sát yêu cầu thực tiễn . 14

  1. Phân tích thiết kế . 14

V.        XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM  . 15

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code trả lời trắc nghiệm online java có báo cáo”