Tải source code hệ thống phần mềm quản lý trường học php & Bootstrap

Tải source code hệ thống phần mềm quản lý trường học php & Bootstrap. Đây là code php hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án sử dụng php

Mô tả chi tiết

Tải source code hệ thống phần mềm quản lý trường học php & Bootstrap

Tải source code hệ thống phần mềm quản lý trường học php & Bootstrap

Tải source code hệ thống phần mềm quản lý trường học php & Bootstrap

Bài kiểm tra trực tuyến
Thư viện
giáo trình
Bài tập về nhà
Diễn đàn
Tài liệu học tập
Danh sách các tính năng

Đánh dấu tuyệt vời và quản lý hoạt động với Marksheet đẹp
Học sinh & giáo viên hàng ngày tham dự với các báo cáo
Lớp, Giáo viên & Kiểm tra Lập kế hoạch
Phần Tin tức & sự kiện tuyệt vời
Kỷ luật với báo cáo hành vi và quyền
Thanh toán, chi phí và phương thức thanh toán với hóa đơn đ

Đăng nhập:

Admin login

  • User: admin
  • Pass: 1234

Teacher login

  • User: sergio
  • Pass: 1234

Student login

  • User: mariana
  • Pass: 1234

Parent login

  • User: isabel
  • Pass: 1234

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code hệ thống phần mềm quản lý trường học php & Bootstrap”