Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo. Với nhiều tính năng, giao diện đẹp là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# nội dung sau:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.. 3

1.1          GIỚI THIỆU.. 3

1.2          MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 3

1.2.1      Mục tiêu của đề tài 3

1.2.2      Phạm vi của đề tài 3

1.3          KHẢO SÁT HỆ THỐNG.. 3

1.3.1      Các nghiệp vụ cần giải quyết 3

Quản lý thông tin hàng. 3

Quản lý nhập hàng. 4

Quản lý xuất hàng. 4

1.3.2      Chi tiết quy trình nghiệp vụ. 6

Quy trình 4: xử lý bảo hành. 13

Quy trình 5: xửa lý đổi trả. 14

Quy trình 6: xử lý giao hàng. 16

Quy trình 7: xử lý thống kê. 17

1.3.3      Các mô-đun quan trọng của phần mềm.. 18

1.4          KẾT CHƯƠNG.. 18

CHƯƠNG 2. 19

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 19

2.1          GIỚI THIỆU.. 19

2.2          PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.. 19

2.2.1      Mô hình sơ đồ hệ thống. 19

2.2.2      Phân tích yêu cầu hệ thống và quy trình nghiệp vụ. 20

2.3          PHÂN TÍCH XỬ LÝ.. 20

2.3.1      Yêu cầu chức năng. 20

2.3.2      yêu cầu phi chức năng. 21

2.4          KẾT CHƯƠNG.. 21

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 21

3.1          GIỚI THIỆU.. 21

3.2          MÔ HÌNH QUAN HỆ.. 22

3.3          MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHỨC NĂNG.. 24

3.4          RÀNG BUỘC TOÀN VẸN.. 25

3.5          THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 25

CHƯƠNG 4. 50

KẾT LUẬN.. 50

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VỆC.. 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO   51

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code phần mền quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo”