Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có báo cáo. Đây là đồ án cực hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# - Wpf có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# - Wpf có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có báo cáo

Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có những chức năng sau:

Thông tin nhóm…………………………………………………………………………………………………..2
2 Mô hình quan niệm…………………………………………………………………………………………….3
3 Thiết kế kiến trúc………………………………………………………………………………………………..4
3.1 Sơ đồ kiến trúc …………………………………………………………………………………………………………… 4
3.2 Sơ đồ lớp (Class Diagram)…………………………………………………………………………………….. 6
3.3 Đặc tả các lớp đối tượng ………………………………………………………………………………………… 7
3.3.1 Lớp PeopleDTO …………………………………………………………………………………………………. 7
3.3.2 Lớp StudentDTO………………………………………………………………………………………………… 7
3.3.3 Lớp TeacherDTO……………………………………………………………………………………………….. 8
3.3.4 Lớp AdminDTO…………………………………………………………………………………………………… 8
3.3.5 Lớp AcademicAffairsDTO ……………………………………………………………………………….. 8
3.3.6 Lớp SubjectDTO ………………………………………………………………………………………………… 8
3.3.7 Lớp SubjectBUS…………………………………………………………………………………………………. 9
3.3.8 Lớp TeacherBUS……………………………………………………………………………………………….. 9
3.3.9 Lớp AdminBUS………………………………………………………………………………………………….. 9
3.3.10 Lớp AcademicAffairsOfficeBUS ……………………………………………………………… 10
3.3.11 Lớp StudentDAO …………………………………………………………………………………………. 10
3.3.12 Lớp TeacherDAO ………………………………………………………………………………………… 10
3.3.13 Lớp AdminDAO ……………………………………………………………………………………………. 11
3.3.14 Lớp AcademicAffairsOffficeDTO…………………………………………………………….. 11
3.3.15 Lớp GlobalBUS…………………………………………………………………………………………….. 12
4 Thiết kế dữ liệu ……………………………………………………………………………………………….. 13
4.1 Sơ đồ dữ liệu……………………………………………………………………………………………………………. 13
4.2 Đặc tả dữ liệu…………………………………………………………………………………………………………… 13
5 Thiết kế giao diện người dùng …………………………………………………………………….. 18
5.1 Sơ đồ và danh sách màn hình……………………………………………………………………………. 18
5.2 Đặc tả các màn hình giao diện …………………………………………………………………………… 20
5.2.1 Màn hình “Đăng nhập”…………………………………………………………………………………… 20
5.2.2 Màn hình “Màn hình chính với user là học sinh” và đang chức năng
edit thông tin…………………………………………………………………………………………………………………….. 21
5.2.3 Màn hình “Màn hình chính với user là học sinh” và đang chức năng
xem điểm…………………………………………………………………………………………………………………………… 22
5.2.4 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
chỉnh sửa thông tin ………………………………………………………………………………………………………… 23
5.2.5 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
tìm kiếm học sinh……………………………………………………………………………………………………………. 24
5.2.6 Màn hình “Màn hình phụ xem điểm học sinh” ……………………………………….. 25
5.2.7 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
cập nhật điểm ………………………………………………………………………………………………………………….. 26
5.2.8 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức thêm
học sinh……………………………………………………………………………………………………………………………… 27
5.2.9 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức phân
lớp khi có học sinh mới ………………………………………………………………………………………………… 28
5.2.10 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức phân
lớp khi chuyển lớp học sinh………………………………………………………………………………………… 29
5.2.11 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
quản lí học sinh……………………………………………………………………………………………………………….. 30
5.2.12 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
phân công giáo viên………………………………………………………………………………………………………. 31
5.2.13 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
báo cáo tổng kết……………………………………………………………………………………………………………… 32
5.2.14 Màn hình “Màn hình chính với user là giáo viên” và đang chức năng
thay đổi qui định ……………………………………………………………………………………………………………… 33
5.2.15 Màn hình “Màn hình chính với user là admin” và đang chức năng
chỉnh sửa thông tin ………………………………………………………………………………………………………… 34
5.2.16 Màn hình “Màn hình chính với user là admin” và đang chức năng
thêm user ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
5.2.17 Màn hình “Màn hình chính với user là admin” và đang chức năng
quản lí các user ………………………………………………………………………………………………………………. 36

1 review for Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code phần mềm quản lý sinh viên c# – Wpf có báo cáo

Thêm đánh giá