Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo. Đây là source code đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo

Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# có nội dung sau:

MỤC LỤC. 2

LỜI MỞ ĐẦU.. 6

Chương 1 : Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án. 7

1.1     Phân tích hiện trạng và yêu cầu cho tương lai 7

1.1.1    Bảng mô tả chi tiết dữ liệu và bảng mô tả chi tiết công việc/xử lý: 7

1.1.1.1Bảng mô tả chi tiết dữ liệu. 7

1.1.1.2Bảng mô tả chi tiết công việc/xử lý. 10

1.1.2    Đánh giá hiện trạng hệ thống: 13

1.1.3    Yêu cầu mới 13

1.2     Xác định phạm vi, khả năng, mục tiêu dự án của hệ thống mới 13

1.3     Phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi 15

1.3.1    Khả thi về mặt nghiệp vụ. 16

1.3.2    Khả thi về mặt kỹ thuật 16

1.4     Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án. 17

1.4.1    Lập dự trù về thiết bị 17

1.4.2    Công tác huấn luyện sử dụng chương trình. 17

1.4.3    Công việc bảo trì 18

Chương 2 : Phân tích thiết kế thành phần xử lí 18

2.1     Vẽ mô hình DFD.. 18

2.1.1    Mô hình DFD cấp 0. 18

2.1.2    Mô hình DFD cấp 1. 18

2.1.3    Mô hình DFD cấp 2. 19

2.1.4    Mô hình DFD cấp 3. 20

2.2     Mô tả ô xử lý. 22

2.2.1    Cấp 0. 22

2.2.2    Cấp 1. 23

2.2.3    Cấp 2. 25

2.2.4    Cấp 3. 31

Chương 3 : Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu. 44

3.1     Vẽ mô hình thực thể/mối kết hợp (CONCEPT LEVEL). 44

3.2     Bảng mô tả thực thể mối kết hợp (LOGICAL LEVEL). 45

3.2.1    Tên thực thể/mối kết hợp : Khách hàng. 45

3.2.2    Tên thực thể/mối kết hợp: Hóa đơn bán hàng. 45

3.2.3    Tên thực thể/mối kết hợp: Nhân viên. 46

3.2.4    Tên thực thể/mối kết hợp : Ngày làm.. 48

3.2.5    Tên thực thể/mối kết hợp : Bảng lương Nhân viên. 48

3.2.6    Tên thực thể/mối kết hợp : Hóa đơn nhập. 49

3.2.7    Tên thực thể/mối kết hợp : Bàn ăn. 50

3.2.8    Tên thực thể/mối kết hợp : Món ăn. 51

3.2.9    Tên thực thể/mối kết hợp : Thực phẩm.. 51

3.2.10 Tên thực thể/mối kết hợp : Loại món ăn. 52

3.2.11 Tên thực thể/mối kết hợp : Nhà cung cấp. 53

3.2.12 Tên thực thể/mối kết hợp : Quán ăn. 54

3.3 Mô hình vật lý (Physical Level). 54

3.3.1    Bảng: KHACHHANG.. 54

3.3.2    Bảng: HOADONBANHANG.. 55

3.3.3    Bảng: BANAN.. 56

3.3.4    Bảng: MONAN.. 56

3.3.5    Bảng: CTHD.. 56

3.3.6    Bảng: LOAIMONAN.. 57

3.3.7    Bảng: CTMA.. 57

3.3.8    Bảng: THUCPHAM… 58

3.3.9    Bảng: CTTP. 58

3.3.10 Bảng: NHACUNGCAP. 59

3.3.11 Bảng: CTHDN.. 59

3.3.12 Bảng: HOADONNHAP. 59

3.3.13 Bảng: NHANVIEN.. 60

3.3.14 Bảng: NGAYLAM… 61

3.3.15 Bảng: CTNL.. 61

3.3.16 Bảng: BANGLUONGNV.. 61

3.3.17 Bảng: ThamSo. 62

Chương 4: Thiết kế hệ thống. 62

4.1     Mô tả và sơ đồ chức năng hệ thống. 62

4.1.1 Mô tả hệ thống. 62

4.1.1.1 Hệ thống. 62

4.1.1.1.1 Connect: 62

4.1.1.1.2 Đăng nhập: 63

4.1.1.1.3 Thay đổi thông tin và mật khẩu: 63

4.1.1.1.4 Cài đặt hệ thống (Chỉ nhân viên quản lý được thực hiện): 63

4.1.1.1.5 Thoát: 63

4.1.1.2 Quy trình thực hiện các chức năng của hệ thống. 63

4.1.1.2.1 Gọi món: 63

4.1.1.2.2 Đặt bàn: 64

4.1.1.2.3 Quầy bếp: 64

4.1.1.2.4 Quản lý kho: 64

4.1.1.2.5 Thống kê: 64

4.1.1.2.6 Nhập thực phẩm: 64

4.1.1.2.7 Quản lý thu chi: 65

4.1.1.2.8 Quản lý nhân viên: 65

4.1.1.2.9 Quản lý thông tin khách hàng nhà cung cấp: 65

4.1.2 Sơ đồ chức năng cả hệ thống. 65

4.2 Thiết kế giao diện. 66

4.2.1. Sơ đồ các màn hình: 66

4.2.2 Mô tả các màn hình chính: 69

4.2.2.1. Màn hình đăng nhập: 69

4.2.2.2. Màn hình chính: 70

4.2.2.3. Form báo cáo thu chi: 76

4.2.2.4. Form bếp: 78

4.2.2.5. Form đặt bàn trước: 80

4.2.2.6. Form lập hóa đơn: 81

4.2.2.7. Form mức nhập: 83

4.2.2.8. Form ngày làm nhân viên: 84

4.2.2.9. Form Nhà cung cấp và khách hàng: 84

4.2.2.10. Form nhân viên: 86

4.2.2.11. Form nhập thực phẩm: 88

4.2.2.12. Form phần trăm trả trước: 90

4.2.2.13. Form quản lý kho: 91

4.2.2.14. Form tính lương nhân viên: 93

4.2.2.15. Form thay đổi loại món ăn: 95

4.2.2.16. Form thay đổi mật khẩu: 95

4.2.2.17. Form thay đổi số lượng: 96

4.2.2.18. Form thay đổi thông tin nhân viên: 96

4.2.2.19. Form thay đổi trạng thái bàn ăn: 97

4.2.2.20. Form thêm bàn ăn: 98

4.2.2.21. Form thêm hóa đơn đặt trước: 99

4.2.2.22. Form thêm loại món ăn: 100

4.2.2.23. Form thêm thực phẩm CTMA: 100

4.2.2.24. Form thống kê: 101

4.2.2.25. Form xóa bàn ăn: 102

4.2.2.26. Form xóa loại món ăn: 102

4.2.3. Danh sách các report: 103

4.2.3.1. Report in hóa đơn: 103

4.2.3.2. Report thống kê theo món ăn: 104

4.2.3.3. Report thống kê theo loại món ăn: 104

4.2.3.4. Report phiếu nhập hàng: 105

4.2.3.5. Report báo cáo doanh thu: 105

4.2.3.6. Report báo cáo nhập thực phẩm: 106

4.2.3.7. Report báo cáo lương nhân viên. 106

4.2.3.8. In danh sách nhân viên: 107

Chương 5: Kết luận. 107

5.1     Nội dung lý thuyết được củng cố: 107

5.2     Các kỹ năng đã học hỏi được: 107

5.3     Những kinh nghiệm thực tiễn học hỏi được: 107

5.4     Những phần chưa làm được: 108

5.5     Hướng phát triển: 108

Tài liệu tham khảo. 108

Phụ lục A. Bảng phân công nhóm.. 108

Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt chương trình. 110

  1. Yêu cầu về phần mềm: 110

2. Hướng dẫn cài đặt chương trình: 111

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code đề tài quản lý quán ăn c# full báo cáo”