Tải đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Tải đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# . Đây là đồ án nhỏ cho các bạn mới học ngon ngữ lập trình c# tham khảo . Đồ án có báo cáo kèm theo.

Mô tả chi tiết

Tải đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Tải đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo

Đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có nội dung sau:

Mục lục

1GIỚI THIỆU.. 3

1.1Mô phỏng các thuật toán sắp xếp tiêu biểu trong lập trình. 3

1.2Các chức năng. 3

  1. KỸ THUẬT XỬ LÝ.. 4

2.1 Phân tích. 4

2.1.1 Phân tích hiệu ứng. 4

2.1.2 Phân tích chức năng. 5

2.2 Kỹ thuật sử dụng. 5

2.2.1 Xử lý bất đồng bộ với Thread và Task. 5

2.2.2 Xử lý việc thay đổi tốc độ sắp xếp. 6

2.2.3 Xử lý việc di chuyển di chuyển các phần tử và các biến. 7

2.2.4 Xử lý việc tính thời gian thực hiện quá trình sắp xếp. 7

2.2.5 Xử lý việc lưu thông tin cài đặt của người dùng. 7

3.MINH HỌA SỬ DỤNG PHẦN MỀM.. 7

4……………………………………………………………………………………………………………………. CÀI ĐẶT. 17

4.1 Nền tảng công nghệ. 17

4.2 Các hàm xử lí chính. 17

4.2.1 Phần tử và các hàm có trong phần tử. 17

4.2.2Các hàm tạo mảng. 20

4.2.3Các hàm bắt đầu và hủy quá trình sắp xếp và các hàm hỗ trợ. 23

4.2.4Các hàm di chuyển vị trí của Node và hoán vị hai Node. 24

4.2.5Hàm tạm dừng quá trình sắp xếp. 25

4.2.6Hàm chọn từng dòng code trong khung Code C/C++. 26

4.2.7Cập nhật trạng thái ý tưởng thuật toán, dãy chưa sắp xếp. 26

4.2.8Các hàm sắp xếp mảng. 27

  1. KẾT LUẬN.. 57

5.1 Kết quả đạt được. 57

5.2 Hạn chế. 57

5.3 Hướng phát triển…………………………………………………………………………………………………… 57

5.4 Phân rã công việc. 57

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải đồ án mô phỏng các thuật toán sắp xếp c# có báo cáo”