Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# có báo cáo

Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# . Trong code có đầy đủ file báo cáo và code cho các bạn tham khảo. Tải code tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Nội dung báo cáo source code game cờ caro kết nối mạng Lan c#:

Mục lục

Lời mở đầu. 4

1 Tìm hiều ngôn ngữ lập trình C#. 4

1.1 Tổng quan. 4

1.2 Đặc trưng của C#. 4

1.3 Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#. 5

1.3.1 Kiểu dữ liệu. 5

1.3.2 Câu lệnh if, else, switch. 7

1.3.4 Tính đóng gói trong C#. 8

1.3.5 Phương thức (Hàm) 8

1.3.6 Enum.. 9

1.3.7 Lớp (Class) 10

1.3.8 Kế thừa. 11

1.3.9 Sự kiện (Event) 12

2 Tìm hiểu Winform.. 13

2.1 Tổng quan. 13

2.2 Cơ bản về Winform.. 14

2.2.1 Form.. 14

2.2.2 Button. 16

2.2.3 Label 18

2.2.4 Textbox. 18

2.2.5 Checkbox. 19

2.2.6 PictureBox. 20

2.2.7 MessageBox. 20

3 Tạo kết nối LAN.. 21

3.1 Socket 21

3.2 Server và Client 22

4 Game cờ Caro kết nối mạng LAN.. 23

4.1 Giao diện. 23

4.2 Cách kết nối giữa Server và Client 23

4.3 Các lớp và một số hàm cơ bản trong lớp. 27

4.3.1 Form1.cs [Design] 27

4.3.2 Const.cs. 27

4.3.3 Player.cs. 27

4.3.4 PlayInfo.cs. 28

4.3.5 CaroBoardManager.cs. 28

4.3.6 SocketData.cs. 28

4.3.7 SocketManager.cs. 28

4.3.8 Form1.cs. 29

5 Kết luận. 30

Tài liệu tham khảo. 31

Một số hình ảnh đồ án:

Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# có báo cáo

Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# có báo cáo

Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# có báo cáo

Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# có báo cáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải miễn phí source code game cờ caro kết nối mạng Lan c# có báo cáo”