Tải code website quản lý bán sách viết băng asp.net MVC5

Code website quản lý bán sách viết bằng asp.net MVC5 đây là đồ án hay với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Tải code website quản lý bán sách viết băng asp.net MVC5

Tải code website quản lý bán sách viết băng asp.net MVC5

Code website quản lý bán sách viết bằng asp.net MVC5 đây là đồ án hay với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Hướng dẫn cài đặt :

1. Account
– admin : daylapass
– thungan : daylapass

2 . Cài đặt
– Microsoft Visual Studio 2017
– .NET Framework 4.6.1

– Database đã được connect sẵn (và dùng chung với website nói trên)
– Mở (project)/Views/Home/Index.cshtml và Ctrl + F5 (build & run)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code website quản lý bán sách viết băng asp.net MVC5”