Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo

Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo. Giao diện dẹp với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp .

Mô tả chi tiết

Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo

Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo

`Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo

Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo

code phần mềm quản lý quán cafe java có nội dung sau:

 

LỜI CẢM ƠN.. 3

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.. 6

Bảng đánh giá phân công công việc. 6

Kế hoạch thực hiện: 6

I.TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1

1.Khảo sát hiện trạng. 1

2.Mục tiêu nghiên cứu. 2

II.MÔ TẢ ĐỀ TÀI 2

III.CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 3

1.Lược đồ ERD.. 3

2.Chi tiết các bảng. 4

Bảng Users: 5

Bảng LoaiKhachHang. 6

Bảng KhachHang. 6

Bảng ViTri 6

Bảng Ban. 7

Bảng LichTruc. 7

Bảng NhanVien. 8

Bảng ChonBan. 8

Bảng HoaDon. 9

Bảng HoaDonMangVe. 9

Bảng ChiTietHoaDonMangVe. 10

Bảng ChiTietHoaDon. 10

Bảng ThucUong. 11

Bảng NhomThucUong. 11

Bảng BangGia. 11

Bảng LoaiNguyenLieu. 12

Bảng NguyenLieu. 12

Bảng PhaChe. 12

Bảng NhaCungCap. 13

Bảng HopDongCungCap. 13

Bảng ChiTietHopDongCungCap. 13

Bảng PhieuChi 14

IV.CHI TIẾT ĐỀ TÀI 14

V.HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 19

VI.KẾT LUẬN.. 19

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code phần mềm quản lý quán cafe java kèm báo cáo”