Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay

Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay. Với nhiều tính năng hay và báo cáo kem theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án.

Mô tả chi tiết

Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay

Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay

Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay

Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay

Tải code phần mềm quản lý bán sách c# có những tính năng sau:

2.1  Màn hình đăng nhập. 4

2.2  Màn hình quán lý sách. 5

2.3  Màn hình thêm sách. 6

2.4  Màn hình cập nhật sách. 6

2.5  Màn hình quán lý nhân viên. 7

2.6  Màn hình thêm nhân viên. 8

2.7  Màn hình cập nhật nhân viên. 8

2.8  Màn hình quán lý tác giả. 9

2.9  Màn hình quán lý thể loại sách. 10

2.10   Màn hình quán lý nhà xuất bản. 11

2.11   Màn hình quán lý phiếu nhập. 12

2.12   Màn hình lập phiếu nhập sách. 13

2.13   Màn hình quán lý  hóa đơn bán sách. 13

2.14   Màn hình lập hóa đơn. 14

2.15   Màn hình tìm kiếm.. 15

2.16   Màn hình báo cáo nhập kho. 17

2.17   Màn hình bảo cáo doanh thu. 18

2.18   Màn hình thống kê tồn kho. 19

2.19   Màn hình tạo biểu đồ. 20

2.20   Màn hình đổi mật khẩu. 20

2.21   Màn hình giới thiệu. 21

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code phần mềm quản lý bán sách c# Full báo cáo cực hay”