Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET – C# – WPF

Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET – C# – WPF. Có báo cáo kèm theo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình asp.net.

Mô tả chi tiết

Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET - C# - WPF

Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET – C# – WPF

Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET - C# - WPF

Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET – C# – WPF

Đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET – C# – WPF có những nội dung sau:

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG.. 3

1.1.     Tổng quan và lý do chọn đề tài 3

1.2.     Mục tiêu. 3

1.3.     Kế hoạch thực hiện: 3

PHẦN 2: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG.. 5

2.1.     Danh sách  use-case. 5

2.1.1.       Sơ đồ use-case tổng quát 5

2.1.2.       Danh sách use-case của ứng dụng. 5

2.2.     Đặc tả các use-case. 5

2.2.1.       Use-case đăng nhập. 6

2.2.2.       Use-case đăng xuất 6

2.2.3.       Use-case xem thông tin người dùng …… 7

2.2.4.       Use-case xem lịch sử làm bài 7

2.2.5.       Use-case lý thuyết 8

2.2.6.       Use-case đăng kí 8

2.2.7.       Use-case  chuyên đề. 9

2.2.8.       Use-case  bộ đề. 9

 

PHẦN 3: THIẾT KẾ  VÀ HIỆN THỰC ỨNG DỤNG.. 10

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 10

3.1.1. Cơ sở dữ liệu. 10

3.1.2. Mô tả các bảng dữ liệu. 10

3.2. Thiết kế giao diện và hiện thực các chức năng. 13

3.2.1. Giao diện đăng nhập. 13

3.2.2. Giao diện đăng kí 14

3.2.3. Giao diện chính. 14

3.2.4. Giao diện trang bộ đề. 15

3.2.5. Giao diện làm đề trong bộ đề …… 15

3.2.6. Giao diện chuyên đề…………………………………………….. …………..16

3.2.7. Giao diện những đề thi trong chuyên đề………………………………………16

3.2.8. Giao diện trang lý thuyết………………………………………………………17

3.2.9. Giao diện trang lịch sử làm bài…………………………………………………18

3.2.10. Giao diện trang thông tin người dùng…………………………………………19

PHẦN 4: KẾT LUẬN.. 19

4.1.     Kết quả đạt được. 19

4.2.     Bài học kinh nghiệm.. 19

4.3.     Hạn chế. 20

4.4.     Hướng phát triển. 20

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải đồ án chương trình quản lý thi trắc nghiêm ASP.NET – C# – WPF”