Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo. Có hướng dẫn cài đặt.

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter 1

Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter có nội dung sau:

CHƯƠNG 1 – CODEIGNITER. 11

1.1   GIỚI THIỆU.. 11

1.1.1   Giới thiệu CodeIgniter 11

1.1.2   Giới thiệu MVC Framework. 11

1.1.3   Cài đặt 12

1.2   TÌM HIỂU.. 13

1.2.1   Cấu trúc CodeIgniter 13

1.2.2   Dòng chảy dữ liệu. 14

1.2.3   Các thư viện. 15

1.2.4   Các helper và plugin. 17

1.2.5   Bảo mật 17

1.3   KẾT LUẬN.. 18

CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN.. 19

2.1   GIỚI THIỆU.. 19

2.2   MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 19

2.2.1   Mục tiêu đề tài 19

2.2.2   Các yêu cầu xử lý nghiệp vụ. 19

2.2.3   Phạm vi đề tài 21

2.3   KHẢO SÁT HỆ THỐNG.. 21

2.3.1   Sơ lược về hệ thống thông tin. 21

2.3.2   Quy trình từng nghiệp vụ của hệ thống. 21

2.4   KẾT CHƯƠNG.. 25

CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 26

3.1   GIỚI THIỆU.. 26

3.2   PHÂN TÍCH DỮ LIỆU.. 27

3.2.1   Giới thiệu mô hình thực thể kết hợp. 27

3.2.2   Lập mô hình thực thể kết hợp. 30

3.2.3   Sưu liệu cho các thực thể trong mô hình. 31

3.3   PHÂN TÍCH XỬ LÝ.. 41

3.3.1   Giới thiệu mô hình dòng dữ liệu (DFD) 41

3.3.2   Lập mô hình dòng dữ liệu. 42

3.4   KẾT CHƯƠNG.. 45

CHƯƠNG 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 46

4.1   GIỚI THIỆU.. 46

4.2   MÔ HÌNH QUAN HỆ. 46

4.2.1   Giới thiệu mô hình quan hệ. 46

4.2.2   Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. 50

4.2.3   Xác định rõ từng bảng, thuộc tính, kiểu dữ liệu, các khóa  51

4.2.4   Lược đồ Diagram trên hệ quản trị SQL Server 60

4.3   MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHỨC NĂNG.. 60

4.3.1   Giới thiệu mô hình phân cấp chức năng (BFD) 60

4.3.2   Xây dựng mô hình phân cấp chức năng. 62

4.4   RÀNG BUỘC TOÀN VẸN.. 63

4.5   THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 76

4.5.1   Giao diện trang chủ. 76

4.5.2   Giao diện trang đăng ký. 78

4.5.3   Giao diện trang đăng nhập. 80

4.5.4   Giao diện quản lý người dùng. 80

4.5.5   Giao diện quản lý sản phẩm.. 83

4.5.6   Giao diện quản lý hóa đơn. 85

4.5.7   Giao diện quản lý đặt hàng. 86

4.5.8   Giao diện quản lý tin tức. 87

4.5.9   Giao diện quản lý bình luận. 89

4.5.10 Giao diện quản lý đánh giá. 90

4.5.11 Giao diện trang khách hàng. 91

4.5.12 Giao diện trang sản phẩm.. 94

4.5.13 Giao diện trang tin tức. 98

4.5.14 Giao diện giỏ hàng. 98

4.5.15 Giao diện đặt hàng. 99

4.5.16 Giao diện tìm kiếm.. 104

CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN.. 105

5.1   KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 105

5.2   HẠN CHẾ. 106

5.3   HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 107

5.4   BÀI HỌC KINH NGHIỆM.. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO   108

 

Hướng dẫn  cài đặt:

  • cấu hình:  application\config\database.php
  • Đăng nhập : hieu1993\123456

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code kèm báo cáo tốt nghiệp website bán hàng PHP Framework Codeigniter”