Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo. Đây là đồ án cuối kỳ rât hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình java.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo`1

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

Source code đề tài quản lý kho siêu thị java có nội dung sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI. 8

1.1      Đặt vấn đề. 8

1.2      Giải pháp. 8

1.3      Phạm vi 8

1.4      Công cụ xây dựng. 9

CHƯƠNG 2:  XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.. 9

2.1 Khảo sát hiện trạng. 9

2.1.1 Hiện trạng tổ chức. 9

2.1.2 Các quy trình nghiệp vụ của quản lý kho. 10

2.2 Phân tích yêu cầu. 11

2.2.1 Yêu cầu chức năng. 11

2.2.1.1 Yêu cầu lưu trữ. 11

2.2.1.2 Yêu cầu về tính năng. 11

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng. 11

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 13

3.1 Sơ đồ Usecase. 13

3.2 Danh sách các tác nhân của hệ thống. 14

3.3 Danh sách các Use-case. 15

3.4 Đặc tả use-case và sơ đồ hoạt động (Activity Diagram). 16

3.4.1 Use case ” Đăng nhập ”. 16

3.4.2 Use case “Thay đổi mật khẩu”. 17

3.4.3 Use case “QL_phiếu nhập kho”. 18

3.4.4 Use case “QL_phiếu xuất kho”. 20

3.4.5 Use case ” Quản lý nhà cung cấp ”. 22

3.4.6 Use case ” Quản lý lô SP ”. 24

3.4.7 Use case “QL_phiếu trả kho”. 26

3.4.8 Use-case “Quản lý phiếu trả NCC ”. 28

3.4.9 Use-case “Quản lý khu vực ”. 30

3.4.10 Use case ”Báo cáo tồn kho ”. 32

3.4.11 Use case ”Kiểm kê ”. 32

3.4.12 Use case ”Xuất file excel”. 33

3.4.13 Use case ”In báo cáo ”. 34

3.4.14 Use case ”In phiếu xuất ”. 35

3.4.15 Use case ”Quản lý tài khoản ”. 36

3.5 Sơ đồ trình tự (Sequence diagram). 40

3.5.1 Quản lý nhà cung cấp. 40

3.5.2 Quản lý xuất kho. 43

3.5.3 Quản lý trả nhà cung cấp. 46

3.5.4 Thay đổi mật khẩu. 49

3.5.5 Đăng nhập. 50

3.5.6 Kiểm kê. 51

3.5.7 Quản lý nhập kho. 53

3.5.8 Báo cáo. 58

3.5.9 Khu vực. 63

3.5.10 Sản phẩm.. 67

3.6 Class diagram… 74

3.6.1 Quản lý nhà cung cấp. 74

3.6.2 Quản lý xuất kho. 75

3.6.3 Quản lý trả nhà cung cấp. 76

3.6.4 Kiểm kê. 76

3.6.5 Nhập kho. 77

3.6.6 Báo cáo. 78

3.6.14 Entity class tổng. 82

3.6.15 Đặc tả class diagram.. 83

3.7 Sơ đồ trạng thái (State diagram). 111

3.7.1 Kho. 111

3.7.2 Tài khoản. 111

3.8 ánh xạ dữ liệu quan hệ từ mô hình hướng đối tượng. 112

3.9 Thiết kế giao diện. 112

3.9.1 Danh sách các trang chính của chương trình. 112

3.9.2 Giao diện các trang. 114

3.9.2.1 Trang đăng nhập hệ thống. 114

3.9.2.2 Trang thay đổi mật khẩu. 115

3.9.2.3 Trang màn hình chính. 115

3.9.2.4 Trang quản lý lô sản phẩm.. 116

3.9.2.5 Trang xem thông tin sản phẩm.. 116

3.9.2.6 Trang quản lý nhập kho. 117

3.9.2.7 Trang tạo phiếu nhập kho. 117

3.9.2.8 Trang quản lý xuất kho. 119

3.9.2.9 Trang tạo phiếu xuất kho. 120

3.9.2.10 Trang thông tin sản phẩm trong kho. 120

3.9.2.11 Trang kiểm kê. 121

3.9.2.12 Trang báo cáo. 121

3.9.2.13 Trang quản lý phiếu trả nhà cung cấp. 122

3.9.2.14 Trang kiểm tra tồn kho. 122

3.9.2.15 Trang quản lý thông tin nhân viên. 123

3.9.2.16 Trang quản lý khu vực. 123

3.9.2.17 Trang quản lý thông tin nhà cung cấp. 124

3.9.2.18 Trang thông báo. 125

4.2 Môi trường phát triển và môi trường triển khai ứng dụng. 128

4.2.1 Môi trường phát trển ứng dụng. 128

4.2.2 Môi trường triển khai ứng dụng. 128

4.3 Kết quả. 128

4.3.1 Kết quả đạt được. Error! Bookmark not defined.

4.3.2 Hạn chế   Error! Bookmark not defined.

1 review for Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Source code đề tài quản lý kho siêu thị java full báo cáo

Thêm đánh giá