Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo. Đây là code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình java.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

`Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

Source code app quản lý mua bán sách java Android có nội dung sau:

Lời cảm ơn. iii

Lời mở đầu. iv

MỤC LỤC.. v

Liệt kê bảng. vii

Liệt kê hình. viii

Chương 0: Mục tiêu đề tài 10

0.1.    Lý do chọn đề tài 10

0.2.    Mục tiêu đề tài 11

0.3.    Phương pháp nghiên cứu. 12

0.4.    Bố cục báo cáo. 12

CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.. 13

1.1.    Android. 13

1.1.1. Giới thiệu chung. 13

1.1.2. Lịch sử các phiên bản Android. 14

1.1.3. Kiến trúc hệ điều hành android. 15

1.2.    Firebase. 18

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.. 20

2.1.    Khảo sát nghiệp vụ. 20

2.2.    Xác định yêu cầu. 28

2.2.1. Lược đồ Use case. 28

2.2.2. Mô tả Use case. 29

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM… 46

3.1.    Thiết kế hệ thống. 46

3.1.1. Lược đồ lớp. 46

3.1.2. Lược đồ sequence. 46

3.2.    Thiết kế dữ liệu. 55

3.3.    Thiết kế giao diện. 55

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ… 63

4.1.    Cài đặt. 63

4.2.    Kiểm thử.. 63

Chương 5: KẾT LUẬN.. 66

5.1.Hạn chế và hướng phát triển. 66

5.1.1. Kết quả sản phẩm… 66

5.1.2. Hạn chế. 66

5.2. Hướng phát triển. 67

5.3. Kết quả đạt được từ tiểu luận. 67

PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 68

Phụ lục I: Mã nguồn chương trình. 68

Phụ lục II: Hướng dẫn sử dụng phần mềm.. 68

Tài liệu tham khảo. 68

 

1 review for Source code app quản lý mua bán sách java Android có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Source code app quản lý mua bán sách java

Thêm đánh giá