Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data. Với đây đủ tính năng của một website bán hàng. Rất tốt cho các bạn tham khảo. Download source code asp.net tại 123code.vn.

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data có nội dung sau:

Đề mục Trang
Trang bìa
MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………………………….3
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………….6
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ………………………………………………………………………………….7
1.1. Tổng quan về vấn đề được nghiên cứu………………………………………………………..7
1.1.1. Khảo sát thực trạng…………………………………………………………………………….7
1.1.2. Đánh giá……………………………………………………………………………………………7
1.1.2.1. Ưu điểm………………………………………………………………………………………7
1.1.2.2. Nhược điểm…………………………………………………………………………………7
1.2. Nhiệm vụ đồ án ……………………………………………………………………………………….7
1.2.1. Đối tượng và phạm vi của ứng dụng …………………………………………………….8
1.2.1.1. Đối tượng…………………………………………………………………………………….8
1.2.1.2. Phạm vi……………………………………………………………………………………….8
1.2.1.3. Ràng buộc tổng quan hệ thống……………………………………………………….9
1.2.2. Mô tả phương án tổng quan…………………………………………………………………9
1.2.2.1. Phương án lưu trữ…………………………………………………………………………9
1.2.2.2. Phương án khả thi……………………………………………………………………….10
1.3. Cấu trúc đồ án………………………………………………………………………………………..10
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………………………………………………………..11
2.1. Các khái niệm và cơ chế hoạt động…………………………………………………………..11
2.1.1. Tổng quan về Java ……………………………………………………………………………11
2.1.1.1. Môi trường lập trình ……………………………………………………………………11
2.1.1.2. Ngôn ngữ lập trình Java ………………………………………………………………11
2.1.1.3. Mô hình 3 lớp (MVC) trong Java………………………………………………….11
2.1.2. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server……………………………..14
2.1.3. Xác định yêu cầu ……………………………………………………………………………..16
2.1.3.2. Yêu cầu hệ thống………………………………………………………………………..16
2.1.3.1. Yêu cầu chức năng ……………………………………………………………………..16
2.2. Mô hình giải pháp…………………………………………………………………………………..16
2.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD – Business Function Diagram) ……………..16
2.2.2. Sơ đồ xử lý luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)………………………..17
4
2.2.2.1. Sơ đồ mức ngữ cảnh……………………………………………………………………17
2.2.2.2. Sơ đồ mức 0……………………………………..
2.2.2.3. Sơ đồ mức 1…………………………………….
2.2.3. Mô hình quan niệm dữ liệu ……………………………………………………………….18
2.2.3.1. Danh sách các thực thể ………………………………………………………………..18
2.2.3.2. Sơ đồ thực thể các mối liên kết …………………………………………………….19
2.2.3.3. Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD – Entity Relationship Diagram)…..
Bookmark not defined.
2.2.4. Mô hình dữ liệu quan hệ……………………………………………………………………19
2.2.4.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu………………………………………………………………….19
2.2.4.2. Các ràng buộc ………………………………….
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ TH C NGHIỆ …………………..
3.1. Các thành phần chức năng của hệ thống …………
3.2. Thiết kế giao diện hệ thống ……………………………………………………………………..23
3.2.1. Form Đăng nhập ………………………………………………………………………………23
3.2.2. Form Giao diện chính của phần mềm …………………………………………………24
3.2.3. From Khoa………………………………………………………………………………………24
3.2.4. Form Lớp………………………………………………………………………………………..25
3.2.5. From Sinh viên ………………………………………………………………………………..25
3.2.6. Form Môn học ………………………………………Error! Bookmark not defined.
3.2.7. Form Giảng viên………………………………………………………………………………26
3.2.8. Form Bảng điểm………………………………………………………………………………26
3.2.9. Form Tính điểm trung bình môn ………………………………………………………..27
3.2.10. Form Tìm kiếm……………………………………
3.2.10.1. Tìm sinh viên theo mã lớp……………….
3.2.10.2. Tìm điểm theo mã sinh viên …………….
3.2.11. Form Thống kê ……………………………………
3.2.11.1. Danh sách lớp theo khoa …………………
3.2.11.2. Danh sách sinh viên theo lớp……………
3.2.11.3. Danh sách giảng viên theo môn học….
3.2.11.4. Danh sách điểm theo sinh viên…………
CHƢƠNG 4. KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………35
4.1. Kết quả đạt được…………………………………………………………………………………….35
4.2. Đánh giá phần mềm………………………………………………………………………………..35

 

 

 

 

1 review for Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

  1. 5 trên 5

    :

    Share source code website bán hoa online asp.net full báo cáo và data

Thêm đánh giá