Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo Đây là đồ án tốt nghiệp. Vơi đầy đủ chức năng của một website bán hàng rất tốt cho các bạn tham khảo. Code chạy rất tốt trên VS2013.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code bán sách online asp.net MVC :

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Source code bán sách online asp.net MVC có nội dụng báo cáo sau:

LỜI CẢM ƠN.. i

MỞ ĐẦU.. ii

MỤC LỤC.. iii

DANH MỤC HÌNH.. vii

DANH MỤC BẢNG.. ix

DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ, CHỮ VIẾT TẮT.. x

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.. 1

1.1. Tổng quan về ngôn ngữ C#. 1

1.1.1. Giới thiệu chung. 1

1.1.2. Đặc trưng của C#. 1

1.1.3. Điểm vượt trội của C#. 1

1.1.4. Vai trò C# trong .NET Framework:. 2

1.1.5. Asp. Net MVC.. 2

1.1.6. Lợi ích của ứng dụng web dựa trên mô hình MVC.. 4

1.1.7. Các tính năng của nền tảng ASP.NET MVC.. 5

1.2. Tổng quan về đề tài 6

1.2.1. Mô tả về đề tài 6

1.2.2. Các chức năng cơ bản. 6

1.2.3. Các đối tượng sử dụng. 7

1.3. Xác định yêu cầu dề tài 7

1.3.1. Phần dành cho khách hàng. 7

1.3.2. Phần dành cho admin. 9

1.4. Mô tả chức năng của phần mềm.. 9

1.5. Yêu cầu của hệ thống. 10

1.6. Yêu cầu cấu hình. 10

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG DỮ LIỆU.. 11

2.1. Các biểu đồ use case. 11

2.1.1. Biểu đồ use case tổng quát 11

2.1.2. Danh sách tác nhân mô tả. 11

Tác nhân. 11

Mô tả tác nhân. 11

Admin. 11

Quản lý là người có quyền cao nhất và có thể sử dụng tất cả các chức năng. 11

Khách hàng. 11

Khách hàng có thể sử dụng các chức năng nằm trong sự cho phép của quản lý. 11

2.1.3. Danh sách use case mô tả. 11

2.1.4. Use case quản lý sản phẩm.. 12

2.1.5. Use case quản lý sách. 13

2.1.6. Use case quản lý thành viên. 13

2.1.7. Use case quản lý đơn hàng. 13

2.1.8. Use case quản lý chủ đề. 14

2.1.9. Quản lý loại sách. 14

2.2. Các biểu đồ hoạt động. 15

2.2.1. Biểu đồ hoạt dộng chức năng đăng nhập. 15

2.2.2. Biểu đồ hoạt động chức năng đổi mật khẩu. 16

2.2.3. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng kí 17

2.2.4. Biểu đồ hoạt động chức năng thêm.. 18

2.2.5. Biểu đồ hoạt động chức năng sửa. 19

2.2.6. Biểu đồ hoạt động chức năng xóa. 20

2.2.7. Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm.. 21

2.2.8. Biểu đồ hoạt động chức năng đặt hàng. 22

2.3. Các biểu đồ tuần tự. 23

2.3.1. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập. 23

2.3.2. Biểu đồ tuần tự chức năng đổi mật khẩu. 24

2.3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng kí 24

2.3.4. Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm.. 25

2.3.5. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm.. 26

2.3.6. Biểu đồ tuần tự chức năng sửa. 26

2.3.7. Biểu đồ tuần tự chức năng xóa. 26

2.3.8. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt hàng. 27

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 28

3.1. Các bảng mô tả cơ sở dữ liệu. 28

3.1.1. Bảng admin. 28

3.1.2. Bảng sách. 28

3.1.3. Bảng chi tiết hóa đơn. 29

3.1.4. Bảng chủ đề sách. 29

3.1.5. Bảng hóa đơn. 29

3.1.6. Bảng khách hàng. 30

3.1.7. Bảng tác giả. 30

3.1.8. Bảng tác giả với sách. 30

3.1.9. Bảng thể loại sách. 30

3.1.10. Bảng ngôn ngữ sách. 30

3.1.11. Bảng giảm giá. 31

3.1.12. Bảng phân quyền. 31

3.1.13. Bảng nhà cung cấp. 31

3.2. Mối quan hệ giữa các bảng. 31

CHƯƠNG 4. GIAO DIỆN.. 33

4.1. Giao diện trang chủ. 33

4.2. Giao diện trang đăng nhập cho khách hàng. 33

4.3. Giao diện của trang sản phẩm.. 34

4.4. Giao diện trang khuyến mãi 34

4.5. Giao diện trang chi tiết sản phẩm.. 35

4.6. Giao diện trang giỏ hàng. 36

4.7. Giao diện thanh toán online với Paypal 36

4.8. Giao diện sau khi thanh toán online hoặc đặt hàng thành công. 37

4.9. Giao diện sau khi thanh toán online hoặc đặt hàng thất bại 37

4.10. Giao diện trang đăng nhập admin. 38

4.11. Giao diện trang chủ admin. 38

4.12. Giao diện trang quản trị người dùng. 39

4.13. Giao diện trang quản lý đơn hàng. 39

4.14. Giao diện trang quản trị sách. 40

4.15. Giao diện trang quản trị chủ đề. 40

4.16. Giao diện trang quản trị thể loại sách. 41

KẾT LUẬN.. 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 43

 

Một số source code gần giống bạn có thể tham khảo thêm :

Báo cáo và Code website bán sách online asp.net  mvc ( Báo cáo tốt nghiệp)

share source code website bán sách online php laravel cực hay tải miễn phí

1 review for Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Chia sẻ source code bán sách online asp.net MVC có đầy đủ báo cáo

Thêm đánh giá