Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database. Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database có nội dung sau:

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU 2
GIỚI THIỆU 4
LỜI CẢM ƠN 5
MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH iv
DANH MỤC BẢNG v
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ YÊU CẦU 1
1. Mô tả yêu cầu 1
1.1. Hiện trạng, các vấn đề : 1
1.2. Giới thiệu ứng dụng mới: 4
a) Giới thiệu 4
b) Mô tả ứng dụng mới 5
2. Công nghệ sử dụng trong đồ án: 6
CHƯƠNG 2. CÁC QUI ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 7
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 8
1. Các biểu đồ use case 8
1.1. Các chức năng của hệ thống 8
1.2. Chức năng Đăng nhập 9
a) Mục đích 9
b) Tác nhân liên quan 9
c) Điều kiện trước 9
d) Điều kiện sau 9
e) Biểu đồ use – case 9
1.3. Chức năng Quản lý loại sản phẩm 10
a) Mục đích 10
b) Tác nhân liên quan 10
c) Điều kiện trước 10
d) Điều kiện sau 10
1.4. Chức năng Quản lý sản phẩm 11
a) Mục đích 11
b) Tác nhân liên quan 11
c) Điều kiện trước 11
1.5. Chức năng Bán hàng 11
a) Mục đích 11
b) Tác nhân liên quan 11
c) Điều kiện trước 11
1.6. Chức năng Quản lý thông tin người dùng 12
a) Mục đích 12
b) Tác nhân liên quan 12
c) Điều kiện trước 12
d) Biểu đồ use – case 12
1.7. Chức năng Quản lý thông tin khách hàng 13
a) Mục đích 13
b) Tác nhân liên quan 13
c) Điều kiện trước 13
1.8. Chức năng Báo cáo 14
a) Mục đích 14
b) Tác nhân liên quan 14
c) Điều kiện trước 14
d) Điều kiện sau 14
1.9. Chức năng Thông tin tài khoản 15
a) Mục đích 15
b) Tác nhân liên quan 15
c) Điều kiện trước 15
d) Điều kiện sau 15
1.10. Chức năng Báo cáo 15
a) Mục đích 15
b) Tác nhân liên quan 15
c) Điều kiện trước 15
d) Điều kiện sau 15
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 16
2. Thiết kế giao diện 18
2.1. Form Đăng nhập 18
2.2. Form Chính 19
2.3. Form Quản lý loại sản phẩm 19
2.4. Form Quản lý sản phẩm 20
2.5. Form Bán hàng 20
2.6. Form Quản lý tài khoản Admin 21
2.7. Form Quản lý thông tin khách hàng 21
2.8. Form Báo cáo thống kê 22
2.9. Form Chỉnh sửa thông tin 22
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỄN 23
1. Các chức năng đã làm được 23
2. Những điều chưa làm được 23
3. Hướng phát triển 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

1 review for Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo và source code quản lý siêu thị c# có database

Thêm đánh giá