Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án. Download source code 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database có nội dung sau:

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU iii
MỤC LỤC iv
DANH MỤC HÌNH vii
DANH MỤC BẢNG ix
DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ, CHỮ VIẾT TẮT x
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU 1
1.1. Khảo sát hiện trạng 1
1.1.1. Giới thiệu khách hàng 1
1.1.2. Tổ chức nhân sự 1
1.1.3. Hạ tầng công nghệ thông tin 1
1.2. Thu thập yêu cầu 1
1.2.1. Kế hoạch thực hiện 1
1.2.2. Thu thập yêu cầu 1
1.2.3. Phân tích yêu cầu 1
CHƯƠNG 2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU 3
2.1. Biều đổ Use-case toàn hệ thống 3
2.2. Phân rã Use case 5
2.2.1. Phân rã use case quản lý sản phẩm 5
2.2.2. Phân rã use case quản lý người dùng 5
2.2.3. Phân rã use case chức năng của khách hàng 6
2.3. Biểu đồ tuần tự 7
2.3.1. Biểu đồ tuần tự đăng nhập 7
2.3.2. Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán 8
2.3.3. Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm 8
2.4. Biểu đồ hoạt động 9
2.4.1. Biểu đồ hoạt động đăng nhập 9
2.4.2. Biểu đồ hoạt động người dùng 10
2.4.3. Biểu đồ hoạt động của admin 10
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 11
3.1. Tổng quan cơ sở dữ liệu 11
3.2. Các bảng của hệ thống 11
3.2.1. Bảng customer 11
3.2.2. Bảng inventory 12
3.2.3. Bảng product 13
3.2.4. Bảng cart 14
3.2.5. Bảng category 14
3.2.6. Bảng sales 15
3.2.7. Bảng sales detail 15
3.2.8. Bảng supplier 16
3.2.9. Bảng user 16
CHƯƠNG 4. GIAO DIỆN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 18
4.1. Admin 18
4.1.1. Giao diện đăng nhập 18
4.1.2. Trang chủ admin 18
4.1.3. Đổi mật khẩu admin 19
4.1.4. Đăng xuất 19
4.1.5. Quản lý khách hàng 20
4.1.6. Thêm ,sửa,xóa khách hàng 20
4.1.7. Quản lý nhà cung cấp 21
4.1.8. Thêm, sửa ,xóa nhà cung cấp 22
4.1.9. Quản lý sản phẩm 23
4.1.10. Thêm,sửa,xóa sản phẩm 23
4.1.11. Quản lý loại sản phẩm 24
4.1.12. Quản lý báo cáo bán hàng 25
4.1.13. Xem chi tiết báo cáo 25
4.1.14. Báo cáo tồn kho 26
4.1.15. Đăng xuất 26
4.2. Nhà cung cấp 27
4.2.1. Trang chủ nhà cung cấp 27
4.2.2. Đổi mật khẩu nhà cung cấp 27
4.2.3. Đổi thông tin nhà cung cấp 28
4.2.4. Danh sách sản phẩm 28
4.2.5. Thêm, sửa ,xóa sản phẩm 29
4.2.6. Báo cáo bán hàng 30
4.2.7. Báo cáo nhập xuất 30
4.3. Khách hàng 31
4.3.1. Trang chủ khách hàng 31
4.3.2. Đổi mật khẩu khách hàng 31
4.3.3. Chỉnh sửa khách hàng 32
4.3.4. Danh mục loại sản phẩm 32
4.3.5. Chọn mua sản phẩm 33
4.3.6. Giao diện giỏ hàng 33
4.3.7. Chi tiết mua hàng 34
4.3.8. Lịch sử mua hàng 34
4.3.9. Chi tiết mua hàng 35
KẾT LUẬN 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

1 review for Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php có database

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo kèm source code website quản lý bán hàng php

Thêm đánh giá