Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

5 trên 5 dựa trên 2 bình chọn của khách hàng
(2 đánh giá của khách)

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần. Đây là code hay đầy đủ chức năng có thể sử dung hoặc tham khảo làm đồ án môn lập trình php. Download source code php tại 123code.vn. có hướng dẫn cài đặt

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC.. 3

LỜI CAM ĐOAN.. 5

LỜI CẢM ƠN.. 6

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI. 7

TÓM TẮT ĐỀ TÀI. 8

DANH MỤC HÌNH.. 9

DANH MỤC BẢNG.. 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 11

1.1      ĐẶT VẤN ĐỀ. 11

1.2      MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC. 11

1.3      PHẠM VI VÀ YÊU CẦU ĐỀ TÀI. 11

1.4      GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. 12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 13

2.1      MÔ HÌNH ỨNG DỤNG WEB.. 13

2.2      LOCALHOST VÀ PHPMYADMIN.. 14

2.2.1   Localhost 14

2.2.2   PhpMyAdmin. 14

2.3      CÔNG CỤ LẬP TRÌNH. 15

2.3.1   Adobe Dreamweaver CS6. 15

2.3.2   Adobe Photoshop CS6. 15

2.3.3   JetBrains PhpStorm 2017. 15

2.4      NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. 16

2.4.1   HTML (HyperText Markup Language). 16

2.4.2   CSS (Cascading Style Sheets). 16

2.4.3   JavaScript. 17

2.4.4   MySQL. 17

2.4.5   PHP (Hypertext Preprocessor) 17

2.5      CÔNG NGHỆ WEB. 18

2.5.1   JQuery. 18

2.5.2   BootStrap. 18

2.5.3   Ajax. 19

2.6      GIỚI THIỆU VỀ MYSQL. 19

2.6.1   Khái niệm. 19

2.6.2   Chức năng. 20

2.6.3   Ưu điểm. 20

2.6.4   Nhược điểm. 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 22

3.1      ĐẶC TẢ HỆ THỐNG. 22

3.2      SƠ ĐỒ USE CASE. 22

3.2.1   Use Case Admin. 23

3.2.2   Use Case Customer. 27

3.3      SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM. 30

3.4      SƠ ĐỒ SEQUENCE DIAGRAM. 31

3.5      CƠ SỞ DỮ LIỆU. 32

3.5.1   Sơ đồ liên kết cơ sở dữ liệu. 32

3.5.2   Phân tích cơ sở dữ liệu. 32

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG. 35

4.1      ĐĂNG NHẬP. 35

4.2      THỐNG KÊ. 36

4.3      QUẢN LÝ DANH MỤC. 36

4.3.1   Quản lý loại sản phẩm. 36

4.3.2   Quản lý hiệu sản phẩm. 39

4.3.3   Quản lý sản phẩm. 41

4.4      QUẢN LÝ KINH DOANH. 45

4.4.1   Thêm mới Hóa đơn. 45

4.4.2   Quản lý Đặt hàng. 47

4.4.3   Quản lý Hóa đơn. 49

4.5      QUẢN LÝ GIAO HÀNG. 51

4.6      QUẢN LÝ QUẢNG CÁO. 52

4.6.1   Quản lý Slider. 52

4.6.2   Quản lý Hình ảnh. 53

4.6.3   Quản lý Giới thiệu. 55

4.7      QUẢN LÝ LIÊN HỆ. 56

4.8      QUẢN LÝ TÀI KHOẢN. 57

4.9      QUẢN LÝ THÔNG TIN WEBSITE. 59

GIAO DIỆN TRANG WEB BÁN HÀNG ONLINE. 61

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI. 66

5.1      KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 66

5.2      ƯU, NHƯỢC ĐIỂM. 66

5.3      HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 67

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC. 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

MỤC LỤC.. 3

LỜI CAM ĐOAN.. 5

LỜI CẢM ƠN.. 6

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI. 7

TÓM TẮT ĐỀ TÀI. 8

DANH MỤC HÌNH.. 9

DANH MỤC BẢNG.. 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 11

1.1      ĐẶT VẤN ĐỀ. 11

1.2      MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC. 11

1.3      PHẠM VI VÀ YÊU CẦU ĐỀ TÀI. 11

1.4      GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. 12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 13

2.1      MÔ HÌNH ỨNG DỤNG WEB.. 13

2.2      LOCALHOST VÀ PHPMYADMIN.. 14

2.2.1   Localhost 14

2.2.2   PhpMyAdmin. 14

2.3      CÔNG CỤ LẬP TRÌNH. 15

2.3.1   Adobe Dreamweaver CS6. 15

2.3.2   Adobe Photoshop CS6. 15

2.3.3   JetBrains PhpStorm 2017. 15

2.4      NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. 16

2.4.1   HTML (HyperText Markup Language). 16

2.4.2   CSS (Cascading Style Sheets). 16

2.4.3   JavaScript. 17

2.4.4   MySQL. 17

2.4.5   PHP (Hypertext Preprocessor) 17

2.5      CÔNG NGHỆ WEB. 18

2.5.1   JQuery. 18

2.5.2   BootStrap. 18

2.5.3   Ajax. 19

2.6      GIỚI THIỆU VỀ MYSQL. 19

2.6.1   Khái niệm. 19

2.6.2   Chức năng. 20

2.6.3   Ưu điểm. 20

2.6.4   Nhược điểm. 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 22

3.1      ĐẶC TẢ HỆ THỐNG. 22

3.2      SƠ ĐỒ USE CASE. 22

3.2.1   Use Case Admin. 23

3.2.2   Use Case Customer. 27

3.3      SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM. 30

3.4      SƠ ĐỒ SEQUENCE DIAGRAM. 31

3.5      CƠ SỞ DỮ LIỆU. 32

3.5.1   Sơ đồ liên kết cơ sở dữ liệu. 32

3.5.2   Phân tích cơ sở dữ liệu. 32

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG. 35

4.1      ĐĂNG NHẬP. 35

4.2      THỐNG KÊ. 36

4.3      QUẢN LÝ DANH MỤC. 36

4.3.1   Quản lý loại sản phẩm. 36

4.3.2   Quản lý hiệu sản phẩm. 39

4.3.3   Quản lý sản phẩm. 41

4.4      QUẢN LÝ KINH DOANH. 45

4.4.1   Thêm mới Hóa đơn. 45

4.4.2   Quản lý Đặt hàng. 47

4.4.3   Quản lý Hóa đơn. 49

4.5      QUẢN LÝ GIAO HÀNG. 51

4.6      QUẢN LÝ QUẢNG CÁO. 52

4.6.1   Quản lý Slider. 52

4.6.2   Quản lý Hình ảnh. 53

4.6.3   Quản lý Giới thiệu. 55

4.7      QUẢN LÝ LIÊN HỆ. 56

4.8      QUẢN LÝ TÀI KHOẢN. 57

4.9      QUẢN LÝ THÔNG TIN WEBSITE. 59

GIAO DIỆN TRANG WEB BÁN HÀNG ONLINE. 61

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI. 66

5.1      KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 66

5.2      ƯU, NHƯỢC ĐIỂM. 66

5.3      HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 67

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC. 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

 

Hướng dẫn cài đặt:

Cấu hình trang: \inc\myconnect.php

Cấu hình trang admin: admin\inc\myconnect.php

 

2 reviews for Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo kèm source code tốt nghiệp website bán hàng php thuần

  2. 5 trên 5

    :

    Code hay

Thêm đánh giá