Đề tài phần mềm quản lý tính tiền và quản lý cửa hàng c#