Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ php

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo s

Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo s

Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo s

Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo s

Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có nội dung sau:

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. 2

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

TÓM TẮT.. 4

NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. 4

ABSTRACT OF THESIS. 5

MỤC LỤC.. 6

DANH MỤC ẢNH.. 8

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 11

PHẦN MỞ ĐẦU.. 12

CHƯƠNG I. TÌM HIỂU NGÔN NGỮ PHP VÀ MYSQL  FRAMEWORK CODE IGNITER.. 13

 1. I. Ngôn ngữ PHP 13
 2. Khái niệm về PHP. 13
 3. Tại sao nên dùng PHP. 13
 4. Giới thiệu về ngôn ngữ PHP. 14
 5. Các loại thẻ PHP. 15
 6. Các kiểu dữ liệu. 15
 7. Biến – giá trị 16
 8. Các giá trị bên ngoài phạm vi PHP. 17
 9. Hằng. 17
 10. Biểu thức. 18
 11. Các cấu trúc lệnh. 18
 12. Hàm.. 21
 13. Các toán tử. 21
 14. Lớp và đối tượng. 22
 15. Tham chiếu. 22
 16. MySQL và PHP. 22
 17. CSDL MYSQL. 23
 18. Giới thiệu CSDL: 23
 19. Mục đích sử dụng CSDL: 23

III.    Framework Code Igniter. 23

 1. Giới thiệu về Framework Code Igniter. 23
 2. Ai nên sử dụng Code Igniter. 24
 3. Ưu điểm của framework Code Igniter. 24
 4. Những điểm hạn chế. 24
 5. Cài đặt Framework Code Igniter. 25
 6. Tìm hiểu về URLs trong Framework Code Igniter. 26
 7. Tìm hiểu về CI_Controllers trong Framework Code Igniter. 27
 8. Tìm hiểu về View trong Framework Code Igniter. 29
 9. Tìm hiểu về Model trong Framework Code Igniter. 32
 10. Tìm hiểu về thư viện Shopping Cart trong Framework Code Igniter. 35
 11. Tìm hiểu về thư viện Upload trong Framework Code Igniter. 42
 12. Tìm hiểu về Helper trong Framework Code Igniter. 45
 13. Tìm hiểu về Library trong Framework Code Igniter. 46
 14. Tìm hiểu về Session trong Framework Code Igniter. 47
 15. Tìm hiểu về thư viện phân trang trong Framework Code Igniter. 49
 16. Tìm hiểu về thư viện gửi mail trong Framework Code Igniter. 50

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 52

 1. Yêu cầu bài toán đặt ra. 52
 2. Phân tích yêu cầu đề tài 53
 3. Đối tượng sử dụng. 53
 4. Chức năng hệ thống của khách hàng. 54
 5. Chức năng hệ thống của người quản lý. 56

III.    Phân tích thiết kế hệ thống. 61

 1. Khảo sát hiện trạng. 61
 2. Xác định các tác nhân và chức năng đối với website. 62
 3. Các luồng xử lý dữ liệu của hệ thống đối với khách hàng. 68
 4. Các luồng xử lý dữ liệu của hệ thống đối với quản trị viên. 80
 5. Sơ đồ các lớp trong hệ thống. 95

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ CSDL.. 96

 1. Bảng dữ liệu sản phẩm.. 96
 2. Bảng dữ liệu loại sản phẩm.. 96
 3. Bảng dữ liệu hóa đơn. 97
 4. Bảng dữ liệu chi tiết hóa đơn. 97
 5. Bảng dữ liệu màu son. 97
 6. Bảng dữ liệu tài khoản. 98
 7. Bảng dữ liệu thương hiệu. 98
 8. Bảng dữ liệu module. 98
 9. Bảng dữ liệu quyền truy cập. 99
 10. Bảng dữ liệu đơn hàng. 99
 11. Bảng dữ liệu chi tiết đơn hàng. 99
 12. Bảng dữ liệu phản hồi khách hàng. 100
 13. Bảng dữ liệu tin tức. 100
 14. Bảng dữ liệu sản phẩm – màu son. 100
 15. Mối quan hệ giữa các bảng. 101

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ TRANG WEB.. 101

CHƯƠNG V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 109

 1. Nhận xét, đánh giá.. 109
 2. Hướng phát triển.. 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 110

1 review for Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php thuần có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Đồ án tốt nghiệp quản lý bán hàng php

Thêm đánh giá