Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database. Đây là code đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database

source code quản lý quán cafe full báo cáo và database có nội dung sau:

Mục lục

Chương 1. Tổng quan. 3

1.1        Đặt vấn đề: 3

1.2        Hướng giải quyết 3

1.3        Kế hoạch thực hiện. 3

Chương 2. Cơ sở lý thuyết 4

2.1        Giới thiệu về chương trình. 4

2.2        Giải thích các khái niệm. 4

Chương 3. Kết quả ứng dụng. 6

3.1        Đặc tả hệ thống. 6

3.2        Các sơ đồ. 7

3.3        Bảng ràng buộc toàn vẹn. 7

3.4        Các sơ đồ. 9

3.5        Một số hình ảnh của chương trình. 11

Chương 4. Kết luận và hướng phát triển. 13

Chương 5. Các tài liệu tham khảo. 13

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý quán cafe c# full báo cáo và database”