Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo. Với giao diện XAML trong wpf rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo

Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo

Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo

Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo

source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo có những chức năng sau:

CHƯƠNG I. ix

GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG.. ix

 1. Giởi thiệu về công ty. ix
 2. Quá trình hình thành và phát triển. ix
 3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, chức vụ trong công ty. ix
 4. Khảo sát hệ thống. xi
 5. Tổng quan về hệ thống quản lý. xi
 6. Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân sự. xii
 7. Yêu cầu của hệ thống và những khó khăn. xii
 8. Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới xii

CHƯƠNG II. xiii

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. xiii

 1. Các chức năng cơ bản của hệ thống: xiii

1.1        Quản lý hồ sơ: xiii

1.2        Quản lý lương: xiii

1.3        Tra cứu, tìm kiếm: xiii

1.4        Báo cáo thống kê. xiii

 1. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống quản lý nhân sự: xiii

2.1        Biểu đồ phân cấp chức năng. xiv

2.2        Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh. xiv

2.3        Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. xv

2.4        Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. xvi

CHƯƠNG III. xix

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH.. xix

 1. Cơ sở dữ liệu. xix
 2. Sử dụng SQL Server để tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình. xx
 3. Lược đồ cấu trúc dữ liệu(LCD) xx

3.1 Mô hình thực thể. xx

3.2 Thiết kế các file dữ liệu. xxiii

 1. Dùng SQL Server để tạo bộ cơ sở dữ liệu. xxvi

CHƯƠNG IV.. xxvii

SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C SHARP.. xxvii

ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH.. xxvii

 1. Ngôn ngữ lập trình C Sharp. xxvii
 2. Giới thiệu về WPF – XAML.. xxvii
 3. Ngôn ngữ định nghĩa giao diện XAML.. xxviii
 4. Giới thiệu Linq. xxviii

4.1        Linq to SQL.. xxix

CHƯƠNG V.. xxix

TRIỂN KHAI VÀ CHẠY THỬ.. xxix

 1. Công cụ. xxix

1.1        SQL Server. xxix

1.2        Visual Studio 2017. xxx

1.3        Chương trình. xxxi

KẾT LUẬN.. xlv

 1. Kết quả đạt được: xlv
 2. Hạn chế: xlv

3.         Hướng phát triển: xlv

1 review for Tải source code quản lý nhân sự c# full database và báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Tải source code quản lý nhân sự c#

Thêm đánh giá