Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

Source code đồ án quản lý nhà sách c# có nội dung sau:

MỤC LỤC

Nội dung                                                                                                  Trang

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN_ 5

1.1      Đặt vấn đề 5

1.2 Mô tả vấn đề và cách giải quyết 6

1.2.1. Phân tích nghiệp vụ_ 6

1.2.2. Chức năng chính của chương trình_ 6

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ_ 7

2.1. Xác định, phân tích yêu cầu_ 7

2.1.1.  Xác định yêu cầu_ 7

2.1.2. Phân tích yêu cầu_ 7

2.2. Biểu mẫu thống kê 8

Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG_ 11

3.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu_ 11

3.2. Giới thiệu chương trình_ 12

3.2.1. Giao diện đăng nhập_ 12

3.2.2. Giao diện chính của chương trình_ 13

3.2.3. Form đổi mật khẩu_ 14

3.2.4. Form qui định_ 14

3.2.5. Form Tra cứu sách_ 15

3.2.5. Form Tra cứu khách hàng_ 16

3.2.6. Form Lâp phiếu nhập sách_ 17

3.2.7. Form Lâp hóa đơn bán sách_ 18

3.2.8. Form Lâp phiếu thu_ 19

3.2.9. Form báo cáo tồn_ 20

3.2.10. Form báo cáo công nợ_ 20

3.2.11. Form quản lý nhân viên_ 21

3.2.12. Report báo cáo tồn_ 21

3.2.13. Report báo báo nợ_ 22

3.3. Tài khoản và chức năng_ 23

3.3.1. Tài khoản_ 23

3.3.2. Chức năng_ 23

KẾT LUẬN_ 25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH_ 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO_ 42

1 review for Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Tải source code đồ án quản lý nhà sách c# có báo cáo

Thêm đánh giá