Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo. Rất tốt cho các bạn đang học lập trình c# làm đồ án và bài tập lớn trên lớp . 123code,.vn

Mô tả chi tiết

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo

Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có những nội dung sau:

Chương I: GIỚI THIỆU.. 9

 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG.. 9
 2. DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU.. 9

2.1.     Danh sách các biểu mẫu. 11

Chương II: PHÂN TÍCH.. 22

 1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG.. 22
 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP. 22

2.1.     Liệt kê các đối tượng. 22

2.2.     Mô hình thực thể kết hợp. 36

 1. MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU.. 50

3.1.     Sơ đồ DFD mức 1. 50

3.2.     DFD mức 2. 46

3.3.     DFD mức 3. 49

3.4.     Bảng mô tả. 54

Chương III: THIẾT KẾ. 57

 1. THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 57

1.1.     Mô hình dữ liệu và mô hình mạng. 57

1.2.     Các bảng dữ liệu. 63

1.3.     Các ràng buộc toàn vẹn. 77

 1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 85

2.1.     Cấu trúc chức năng phần mềm.. 85

2.2.     Thiết kế chức năng phần mềm.. 87

 1. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 96

3.1.     Sơ đồ liên kết màn hình. 96

3.2.     Danh sách các màn hình. 96

3.3.     Đặc tả giao diện. 97

Chương IV: TÔNG KẾT. 129

 1. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN.. 129
 2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 129
 3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.. 129

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải source code quản lý bán hàng viết bằng c# có báo cáo”