Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database. Rất tốt cho các bạn đang làm đề tài tốt nghiệp tham khảo . 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

Tải code website bán hàng asp.net có những nội dung sau:

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Mục Lục. 2

Danh Mục Hình Ảnh. 4

Chương 1:       ĐẶT VẤN ĐỀ.. 6

1.1      Phân tích đề tài 6

1.1.1      Lý do hoàn thành đề tài 6

1.2      Mục tiêu đề tài 7

1.2.1      Đề tài này giúp ích cho việc xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến ứng dụng công nghệ ASP.NET Core. 7

1.2.2      Mục tiêu xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến. 7

Chương 2:       CƠ SỞ LÝ THUYẾT.. 9

2.1      Ngôn ngữ lập trình ASP.NET CORE.. 9

2.1.1      Giơi thiệu về Asp.net core. 9

2.1.2      Ưu điểm của ASP.NET Core. 9

2.2      Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. 10

2.2.1      Giới thiệu về SQL Server. 10

2.2.2      Các thành vền của SQL Server. 10

2.2.3      Ưu điểm của SQL Server. 13

2.3      Framework giao diện AngularJS. 13

2.3.1      Khái Niệm Về AngularJS. 13

2.3.2      Các đặc tính của AngularJS. 14

2.3.3      Các tính năng chính trong AngularJS. 14

2.3.4      Các thành phần chính quan trọng trong một ứng dụng angular. 15

2.3.5      Angularjs Directive. 15

2.3.6      Angularjs Expression. 15

2.3.7      Angularjs Controller. 16

Chương 3:       MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 19

3.1      Sơ lược các nhân tố sử dụng website và quyền hạn. 19

3.2      Phân tích các quy trình của bài toán. 20

3.3      Mô tả bài toán. 22

3.4      Phân tích cơ sơ dữ liệu. 24

3.4.1      Phân tích thực thể. 24

3.4.2      Sơ đồ quan hệ của các thực thể. 26

3.4.3      Ràng buộc toàn vẹn. 28

3.4.4      Mô tả chi tiết các lớp đối tượng chính và quan hệ. 28

3.5      Mô Hình DFD.. 33

3.5.1      Mô hình DFD tổng quát. 33

3.5.2      Mô hình DFD phân rã. 34

Chương 4:       CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM… 37

4.1      Sơ đồ database. 37

4.2      Mô tả chi tiết các màn hình chính. 39

4.2.1      Trang Layout của trang website _Layout.cshtml 39

4.2.2      Màn hình Trang Chủ _Layout.cshtml + trangchu.html 40

4.2.3      Màn hình Trang Đăng Nhập dangnhap.html 43

4.2.4      Màn hình Trang Đăng Ký dangky.html 44

4.2.5      Màn hình Trang Sản Phẩm Chi Tiết. 46

4.2.6      Màn hình Trang Giỏ Hàng. 48

4.2.7      Màn Hình Trang Thanh Toán. 50

4.2.8      Màn Hình Trang Thanh Toán Thành Công. 52

4.2.9      Màn Hình Admin. 53

Chương 5:       KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 65

5.1      Kết quả đạt được. 65

5.2      Ưu điểm65

5.3      Nhược điểm65

5.4      Hướng phát triển. 65

Phụ Lục Kỹ Thuật. 66

1)    Xử lý kết nối database SQL Server. 66

2)    Xử lý cấu hình ASP Identity vào database. 66

3)    Xử lý chức năng xác thực và phân quyên tài khoản. 67

4)    Xử lý chức năng tìm kiếm sản phẩm68

5)    Xử lý chức năng đăng nhập. 69

6)    Xử lý chức năng đăng ký. 70

7)    Xử lý chức năng thanh toán. 70

8)    Xử lý chức năng thêm giỏ hàng. 72

9)    Xử lý chức năng bản đồ. 73

Tài Liệu Tham Khảo  74

1 review for Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

  1. 5 trên 5

    :

    Tải code website bán hàng asp.net full báo cáo và database

Thêm đánh giá