Tải code quản lý nhà sách C# – WPF – SQL Server

Tải code quản lý nhà sách C# – WPF – SQL Server. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Tải code quản lý nhà sách C# - WPF - SQL Server

Tải code quản lý nhà sách C# – WPF – SQL Server

Tải code quản lý nhà sách C# – WPF – SQL Server có những chức năng sau:

 • Quản lý phiếu nhập sách
  • Lập phiếu nhập sách
  • Cập nhật phiếu nhập sách
  • Xóa phiếu nhập sách
  • Tra cứu phiếu nhập sách
 • Quản lý sách
  • Nhập sách mới
  • Cập nhật thông tin sách
  • Xóa sách
  • Tra cứu sách
 • Quản lý hóa đơn
  • Lập hóa đơn
  • Sửa thông tin hóa đơn
  • Tra cứu hóa đơn
 • Quản lý khách hàng
  • Lưu thông tin khách hàng mới
  • Cập nhật thông tin khách hàng
  • Tra cứu thông tin khách hàng
 • Quản lý báo cáo theo tháng
  • Báo cáo tồn sách
  • Báo cáo công nợ
  • Tra cứu báo cáo tồn sách
  • Tra cứu báo cáo công nợ
 • Quản lý báo cáo theo tuần
  • Báo cáo tồn sách
  • Báo cáo công nợ
  • Tra cứu báo cáo tồn sách
  • Tra cứu báo cáo công nợ
 • Xuất báo cáo
 • Quản lý phiếu thu tiền
  • Tra cứu phiếu thu tiền
  • Lập phiếu thu tiền
  • Sửa phiếu thu tiền
  • Hủy phiếu thu tiền
 • Sửa đổi quy định nhà sách
 • Quản lý tài khoản
  • Tạo tài khoản người dùng mới
  • Reset mật khẩu người dùng
  • Khóa tài khoản người dùng
 • Đăng nhập hệ thống
 • Đăng xuất

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code quản lý nhà sách C# – WPF – SQL Server”