Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách san viết bằng c# có báo cáo. Với nhiều chức năng như in ấn , báo cáo thống kê rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo

Code quản lý khách sạn viết bằng c# có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU.. 2

Bảng phân công công việc và tiến độ: 4

Chương 1: Khảo sát hiện trạng. 6

 1. Hiện trạng tổ chức: 6
 2. Hiện trạng nghiệp vụ: 6
 3. Hiện trạng tin học: 7

Chương 2: Phân tích. 9

 1. Lược đồ phân rã chức năng (FDD): 9
 2. Đặc tả và Mô hình hóa nghiệp vụ (DFD Model): 10
 3. Mô hình hóa dữ liệu (ERD Model): 22

Chương 3: Thiết kế. 28

 1. Thiết kế giao diện. 28
 2. Thiết kế xử lý. 49
 3. Thiết kế dữ liệu (RD – Relationship Diagram – Mô hình quan hệ): 56
 4. Thiết kế kiến trúc. 70

Chương 4: Cài đặt 83

 1. Công nghệ sử dụng: 83
 2. Vấn đề khi cài đặt: 83
 3. Mô tả giải pháp và kĩ thuật: 83

Chương 5 : Kiểm thử.. 84

Chương 6: Kết luận. 88

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Tải code quản lý khách sạn viết bằng c# có báo cáo”