Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

1 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo . Đây là đồ án tốt nghiệp với nhiều tính năng viết bằng java rất hay cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

Đồ án quản lý điểm sinh viên java có nội dung sau:

 

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG I : KHẢO SÁT BÀI TOÁN, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 5

 1. Khảo sát bài toán……………………………………………………………………………………… 5
 2. Khảo sát thực trạng………………………………………………………………………………… 5
 3. Những mặt nhược điểm và ưu điểm của mô hình quản lý điểm cũ….. 5

        2.1. Nhược điểm………………………………………………………………………………………… 5

         2.1. Ưu điểm………………………………………………………………………………………………. 6

 1. Đối tượng và phạm vi ứng dụng…………………………………………………………….. 6

       3.1. Đối tượng……………………………………………………………………………………………. 6

         3.2. Phạm vi……………………………………………………………………………………………….. 6

 1. Mô tả phươn án tổng quan……………………………………………………………………. 7

4.1. Phương án lưu trữ……………………………………………………………………………… 7

4.2. Phương án khả thi……………………………………………………………………………… 8

 1. Phân tích thiết kế hệ thống………………………………………………………………………. 8
 2. Xác định yêu cầu của hệ thống…………………………………………………………….. 8

 1.1. Yêu cầu chức năng …………………………………………………………………………….. 8

         1.2. Yêu cầu hệ thống……………………………………………………………………………….. 9

 1. Mô hình hóa chức năng………………………………………………………………………….. 9

          2.1. Biểu đồ phân rã chức năng…………………………………………………………….. 9

          2.2. Mô hình khung cảnh………………………………………………………………………… 10

         2.3. Mô hình mức đỉnh……………………………………………………………………………. 10

         2.4. Mô hình mức dưới đỉnh…………………………………………………………………… 11

 1. Thiết kế dữ liệu………………………………………………………………………………………… 15

         3.1. Lập bảng dữ liệu……………………………………………………………………………….. 15

         3.2. Mô hình quan hệ……………………………………………………………………………….. 19

 1. Các thành phần chức năng của hệ thống…………………………………………….. 20

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐỒ HỌA (AWT GUI  FROM/ SWING GUI  FROM ) TRONG JAVA………………………………………………………… 21

 1. Giới thiệu thư viện awt……………………………………………………………………………. 21
 2. Các khái niệm cơ bản………………………………………………………………………………. 21

2.1. Component……………………………………………………………………………………………. 21

2.2. Container……………………………………………………………………………………………….. 22

2.3. LayoutManager…………………………………………………………………………………….. 24

 1. Thiết kế Gui cho chương trình………………………………………………………………… 25

3.1. Tạo khung chứa cửa sổ chương trình…………………………………………………. 25

3.2. Tạo hệ thống thực đơn…………………………………………………………………………. 26

3.3. Gắn Component vào khung chứa………………………………………………………. 28

3.4. Trình bày các Component trong khung chứa……………………………………. 29

         3.4.1.  FlowLayout…………………………………………………………………………………. 29

         3.4.2. BoderLayout………………………………………………………………………………… 31

         3.4.3. GirdLayout…………………………………………………………………………………… 33

         3.4.4. GridBadLayout……………………………………………………………………………. 34

         3.4.5. NullLayout……………………………………………………………………………………. 35

 1. Các đối tượng khung chứa Container………………………………………………… 35

4.1. Khung chứa Frame……………………………………………………………………………….. 35

4.2. Khung chứa Panel…………………………………………………………………………………. 36

4.3. Khung chứa Dialog……………………………………………………………………………….. 36

 1. Xử lý biến cố – sự kiện…………………………………………………………………………….. 37

5.1. Mô hình xử lý sự kiện ( Event- Handling Model)……………………………. 37

5.2. Xử lý sự kiện chuột……………………………………………………………………………… 40

5.3. Xử lý sự kiện bàn phím………………………………………………………………………. 41

CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH………………… 42

 1. Cài đặt chương trình……………………………………………………………………………….. 42
 2. Thiết kế giao diện chương trình…………………………………………………………….. 42

2.1. Giao diện Menu…………………………………………………………………………………….. 42

2.2. Giao diện Đăng Nhập …………………………………………………………………………. 43

2.3. Giao diện Sinh Viên……………………………………………………………………………… 43

2.4. Giao diện Giảng Viên…………………………………………………………………………… 46

2.5. Giao diện Lớp Học……………………………………………………………………………….. 47

2.6. Giao diện Khoa…………………………………………………………………………………….. 48

2.7. Giao diện Môn Học………………………………………………………………………………. 50

2.8. Giao diện Thông Tin Bảng Điểm……………………………………………………….. 51

2.9. Giao diện Tính Điểm……………………………………………………………………………. 53

2.10. Giao diện báo cáo danh sách điểm Sinh Viên………………………………… 53

2.11. Giao diện tìm kiếm…………………………………………………………………………….. 54

2.12. Giao diện AboutMe……………………………………………………………………………. 55

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………… 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………….. 57

 

1 review for Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

 1. 1 trên 5

  :

  nạp thẻ r sao k được cộng tiền vào vậy

Thêm đánh giá