Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo. Download source code tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c# có nội dung sau:

CHƯƠNG 1: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN.. 6

1.1        Nội dung đề tài 6

1.2        Khảo sát hiện trạng. 8

1.2.1         Sơ đồ phòng ban. 8

1.2.2         Sơ đồ trao đổi thông tin giữa các phòng ban. 9

1.3 Kế hoạch phỏng vấn. 12

1.3.1 Mẫu kế hoạch phỏng vấn. 12

1.3.2 Bảng kế hoạch phỏng vấn. 12

1.3.3 Bảng câu hỏi và ghi nhận trả lời 13

1.4 Đánh giá hiện trạng. 14

1.4.1 Thiếu. 14

1.4.2 Kém hiệu lực. 15

1.4.3 Tốn kém.. 15

1.5 Chọn lựa phương án thiết kế. 15

1.5.1 Các yêu cầu của hệ thống. 15

1.5.2 Các ràng buộc của hệ thống. 15

1.5.4 Chọn lựa phương án thiết kế. 15

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ.. 19

2.1 Mô hình hóa xử lý ở mức quan niệm (DFD). 19

2.1.1         Mô hình hóa xử lý tổng quát. 19

2.1.2         Mô hình hóa xử lý mức đỉnh. 20

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU.. 33

3.1 Mô hình hóa dữ liệu ở mức quan niệm (ER). 33

3.2 Mô hình tổ chức dữ liệu (mô hình quan hệ logic). 34

3.3 Mô hình tổ chức dữ liệu. 34

3.4 Mô tả các kiểu dữ liệu. 35

CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH.. 43

4.1        Visual stdio 2013: 43

4.1.1         Tổng quan: 43

4.2        ADO.NET: 43

4.2.1         Giới thiệu về ADO.NET: 43

4.2.2         Các thành phần chính của ADO.NET: 44

4.3        Thư viện LINQ to SQL: 48

4.3.1         Giới thiệu về LINQ to SQL: 48

4.3.2         Các ví dụ sử dụng LINQ to SQL: 53

4.4        Kiến trúc phần mềm: 55

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN GIAO DIỆN.. 58

5.1 Sơ đồ các màn hình. 58

5.1.1 Sơ đồ các màn hình chính. 58

5.1.2 Sơ đồ màn hình hồ sơ. 59

5.1.3 Sơ đồ màn hình học tập. 59

5.1.4 Sơ đồ màn hình báo cáo. 60

5.2 Danh sách các màn hình. 60

5.3 Mô tả mỗi màn hình. 61

5.3.1 Màn hình đăng nhập. 61

5.3.2 Màn hình chính. 63

5.3.3 Màn hình hồ sơ. 63

5.3.4 Màn hình học tập. 63

5.3.5 Màn hình báo cáo. 66

5.3.6 Màn hình thông tin học sinh. 68

5.3.7 Màn hình chỉnh sửa thông tin học sinh. 69

5.3.8 Màn hình thêm mới học sinh. 71

5.3.9 Màn hình xem điểm học sinh với quyền giáo viên bộ môn. 72

5.3.10 Màn hình xem điểm học sinh với quyền giáo viên chủ nhiệm.. 74

5.3.11 Màn hình sửa điểm học sinh. 75

5.3.12 Màn hình in danh sách lớp. 77

5.3.13 Màn hình in bảng điểm môn. 78

5.3.14 Màn hình in bảng điểm lớp. 79

5.3.15 Màn hình in báo cáo tổng kết học kì 80

5.3.16 Màn hình in báo cáo tổng kết môn. 81

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.. 82

6.1 Bảng phân công công việc nhóm.. 82

6.1.1         Phân công công việc lập trình. 82

6.1.2         Phân công công việc viết báo cáo. 84

6.2 Môi trường phát triển và triển khai ứng dụng. 84

6.2.1         Môi trường phát triển ứng dụng. 84

6.2.2         Môi trường triển khai ứng dụng. 84

6.3.1         Kết quả. 85

6.3.2         Hạn chế. 85

6.3.3         Hướng phát triển. 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 86

1 review for Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

  1. 5 trên 5

    :

    Source code và báo cáo quản lý học sinh THPT c#

Thêm đánh giá