source code đồ án trí tuệ nhân tạo game ghép hình c# có báo cáo

Tải miễn phí source code đồ án trí tuệ nhân tạo game ghép hình c# . trong code có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Nội dung báo cáo :

Chương 1: Giới thiệu và mô tả bài toán thực tế được giải quyết. 4

1.1 Tên đề tài 4

1.2 Lý do chọn đề tài 4

1.3 Mô tả bài toán thực tế được giải quyết. 4

Chương 2: Các chi tiết của phương pháp dùng để giải bài toán. 5

2.1 Thuật toán Breadth First Search.. 5

2.2 Thuật toán Best First Search. 6

Chương 3: Các chức năng chính của trò chơi 8

3.1 Tổng quan về giao diện. 8

3.2 Chức năng random hình ảnh. 9

  1. 3 Chức đếm bước đi 9

3.4 Chức năng chơi lại 10

3.5 Chức năng tạm dừng 11

3.6 Chức năng giải BFS 11

3.7 Chức năng giải tối ưu. 12

3.8 Chức năng thoát. 13

3.9 Chức đi lui và đi tới 13

3.10 Chức năng tính thời gian. 14

Chương 4: Các vấn đề khó khăn, tranh luận và hướng phát triển   15

Một số hình ảnh đồ án:

source code đồ án trí tuệ nhân tạo game ghép hình c# có báo cáo

source code đồ án trí tuệ nhân tạo game ghép hình c# có báo cáo

Một số code gần giống bạn có thể tham khảo:

Đồ án môn trí tuệ nhân tạo code game cờ vua c# full báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “source code đồ án trí tuệ nhân tạo game ghép hình c# có báo cáo”