Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo

Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Mô tả chi tiết

Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo

Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo`

Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo

Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo

Source code quản lý học sinh THCS c# có những chức năng sau:

  • Quản lý Học sinh:

–     Tiếp nhận, cập nhật, hủy bỏ hồ sơ học sinh.

–     Tra cứu thông tin học sinh.

–     Tra cứu kết quả học tập của học sinh.

–     Xếp lớp.

–     Quản lý học phí: tiếp nhận, cập nhật thông tin học phí, hóa đơn đóng học phí của học sinh.

–     Quản lý bảo hiểm y tế: tiếp nhận, cập nhật thông tin bảo hiểm y tế, hóa đơn đóng bảo hiểm y tế của học sinh.

–     Quản lý hạnh kiểm, xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

–     Tra cúu thời khóa biểu cho học sinh.

  • Quản lý Điểm:

–     Tiếp nhận, cập nhật, hủy bỏ thông tin môn học.

–     Tiếp nhận bảng điểm môn học.

–     Các xử lý tính toán điểm.

  • Quản lý Giáo viên:

–     Tiếp nhận, cập nhật, hủy bỏ hồ sơ giáo viên.

–     Tra cứu thông tin giáo viên.

–     Tra cứu thời khóa biểu cho giáo viên.

–     Danh sách các yêu cầu

  • Quản lý lớp học:

–     Tiếp nhận hồ sơ lớp học theo từng học kỳ – năm học, giáo viên chủ nhiệm, danh sách học sinh.

–     Tra cứu kết quả học tập, danh sách học sinh thuộc lớp.

  • Thời khóa biểu:

–     Lập thời khóa biẻu tự động.

–     Tra cứu thời khóa biểu theo: học sinh, giáo viên, lớp.

  • Báo cáo, tổng kết:

–     Báo cáo môn học theo học kỳ.

–     Báo cáo tổng kết lớp theo học kỳ.

–     Báo cáo nhân sự theo học kỳ.

–     Báo cáo thông tin học phítheo học kỳ.

–     Báo cáo thông tin BHYT theo học kỳ.

  • Sao lưu và phục hồi hệ thống.
  • Phân quyền chức năng sử dụng hệ thống

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code quản lý học sinh THCS c# có báo cáo”