Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

5 trên 5 dựa trên 2 bình chọn của khách hàng
(2 đánh giá của khách)

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data . Với nhiều from chức năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo lam đồ án môn lập trình c#. Các bạn tải source code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh phần mềm quản lý khách sạn c#:

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

Phần mềm quản lý khách sạn c# có nội dung báo cáo như sau:

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

Chương 1 – Tổng quan. 6

1.1…… Giới thiệu chung khách sạn. 6

1.2…… Giới thiệu bài toán cần giải quyết và quy trình thực hiện. 6

Chương 2 – Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm… 9

2.1 Khảo sát hiện trạng. 9

2.2 Phân loại và lập bảng trách nhiệm các yêu cầu phần mềm.. 11

2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu của từng yêu cầu: 20

Chương 3 – Thiết kế hệ thống. 32

3.1 Kiến trúc hệ thống. 32

3.2 Mô tả các thành phần trong hệ thống. 32

Chương 4 – Thiết kế dữ liệu. 34

4.1 Thuật toán lập sơ đồ logic. 34

4.1.1 Bước 1: Xét yêu cầu lập danh mục phòng. 34

4.1.2 Bước 2: Xét yêu cầu lập phiếu thuê phòng. 36

4.1.3 Bước 3: Xét yêu cầu tra cứu phòng. 38

4.1.4 Bước 4: Xét yêu cầu lập hóa đơn thanh toán. 40

4.1.5 Bước 5: Xét yêu cầu lập báo cáo tháng. 42

4.1.6 Bước 6: Xét yêu cầu thay đổi quy định. 44

4.2 Sơ đồ logic hoàn chỉnh. 45

4.3 Danh sách các bảng dữ liệu (table) trong sơ đồ. 46

4.4 Mô tả từng bảng dữ liệu. 47

4.4.1 Bảng ACCESS. 47

4.4.2 Bảng Bill 47

4.4.3 Bảng BillDetails. 48

4.4.4 Bảng BookRoom.. 48

4.4.5 Bảng Customer. 48

4.4.6 Bảng CustomerType. 49

4.4.7 Bảng JOB.. 49

4.4.8 Bảng Parameter. 49

4.4.9 Bảng ReceiveRoom.. 50

4.4.10 Bảng ReceiveRoomDetails. 50

4.4.11 Bảng REPORT.. 50

4.4.12 Bảng Room.. 50

4.4.13 Bảng RoomType. 51

4.4.14 Bảng Service. 51

4.4.15 Bảng ServiceType. 51

4.4.16 Bảng Staff. 51

4.4.17 Bảng StaffType. 52

4.4.18 Bảng StatusBill 52

4.4.19 Bảng StatusRoom.. 52

Chương 5 – Thiết kế giao diện. 53

5.1 Sơ đồ liên kết các màn hình. 53

5.2 Danh sách các màn hình. 53

5.3 Mô tả các màn hình. 56

5.3.1 Màn hình đăng nhập. 56

5.3.2Màn hình Quản lý/chính (Manager). 57

5.3.3 Màn hình thông tin cá nhân. 59

5.3.4 Màn hình Đặt phòng. 62

5.3.5 Màn hình Chi tiết đặt phòng. 65

5.3.6 Màn hình Nhận phòng. 67

5.3.7 Màn hình Thêm khách hàng nhận phòng. 70

5.3.8 Màn hình Chi tiết nhận phòng. 72

5.3.9 Màn hình Đổi phòng. 74

5.3.10 Màn hình Cập nhật khách hàng. 76

5.3.11 Màn hình Thống kê doanh thu. 78

5.3.12 Màn hình Quản lý phòng. 79

5.3.13 Màn hình Thêm phòng. 81

5.3.14 Màn hình Loại phòng. 83

5.3.15 Màn hình quản lý nhân viên. 84

5.3.16 Màn hình thêm nhân viên. 87

5.3.17 Màn hình Quyền truy cập. 89

5.3.18 Màn hình Thêm/Sửa loại nhân viên. 91

5.3.19 Màn hình Quản lý Hóa đơn. 92

5.3.20 Màn hình In hóa đơn. 94

5.3.21 Màn hình Quản lý dịch vụ. 95

5.3.22 Màn hình Thêm dịch vụ. 97

5.3.23 Màn hình Loại dịch vụ. 99

5.3.24 Màn hình Thêm loại dịch vụ. 100

5.3.25 Màn hình Sử dụng dịch vụ và thanh toán. 101

5.3.26 Màn hình quản lý khách hàng. 103

5.3.27 Màn hình Thêm khách hàng. 106

5.3.28 Màn hình Quy định. 108

5.3.29 Màn hình Giới thiệu. 109

Chương 6 – Cài đặt và thử nghiệm… 111

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN.. 112

HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 113

TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ… 114

PHỤ LỤC.. 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 117

Bảng phân công công việc. 118

2 reviews for Source code phần mềm quản lý khách sạn c# full báo cáo và data

  1. 5 trên 5

    :

    Cám ơn bạn nhiều nhé .

  2. 5 trên 5

    :

    Các bạn tải code về tham khảo nhé

Thêm đánh giá