Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php laravel

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php laravel. Đây là source code hay cho các bạn tham khảo. Download source code tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php laravel

Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php laravel

Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php laravel có nội dung sau:

MỤC LỤC

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. I

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP. III

LỜI CẢM ƠN.. IV

MỤC LỤC.. V

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. VII

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.. VII

MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN.. 3

Tóm tắt chương. 3

1.1 Hướng dẫn sử dụng mẫu đồ án tốt nghiệp (Tiêu đề mục – Style Heading 2) 3

1.2 Kết chương. 5

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 6

2.1 Tóm tắt chương. 6

2.2 Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng UML.. 6

2.2.1 Đối tượng là gì?. 6

2.2.2 Khái niệm phân tích hướng đối tượng (object Oriented Analysis – OOA) 6

2.2.3 Khái niệm thiết kế hướng đối tượng (Object Oriented Design – OOD) 6

2.2.4 Khái niệm UML.. 6

2.3 Mô hình MVC.. 7

2.3.1 Khái niệm mô hình MVC.. 7

2.3.2 Ưu nhược điểm của mô hình MVC.. 8

2.4 Laravel Framework. 8

2.4.1 Framework là gì?. 8

2.4.2 Laravel là gì?. 8

2.4.3 Tại sao nên lựa chọn Laravel 9

2.5 Github. 9

2.5.1 Github là gì?. 9

2.5.2 Tại sao nên sử dụng Git?. 10

2.6 Kết chương. 10

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 11

3.1 Tóm tắt chương. 11

3.2 Yêu cầu bài toán, khảo sát nghiệp vụ. 11

3.2.1 Yêu cầu bài toán. 11

3.2.2 Khảo sát nghiệp vụ. 12

3.3 Xác định các Actor và Usecase. 13

3.3.1 Các tác nhận tham gia vào hệ thống. 13

3.3.2 Biểu đồ các Actor và Usecase. 13

3.3.3 Đặc tả usecase. 14

3.4 Biểu đồ tuần tự. 20

3.4.1 Biểu đồ tuần tự dành cho người tìm việc. 20

3.4.2 Biểu đồ tuần tự dành cho nhà tuyển dụng. 23

3.4.3 Biểu đồ tuần tự dành cho admin. 23

3.5 Biểu đồ lớp. 23

3.6 Biểu đồ hoạt động. 23

3.7 Biểu đồ thực thể liên kết 25

3.8 Kết chương. 25

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM  HOẶC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. 26

4.1 Tóm tắt chương. 26

4.2 Tiêu đề mục. 26

4.2.1 Tiêu đề tiểu mục. 26

4.2.2 Tiêu đề tiểu mục. 26

4.3 Tiêu đề mục. 27

4.3.1 Tiêu đề tiểu mục. 27

4.3.2 Tiêu đề tiểu mục. 27

4.4 Kết chương. 27

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 28

PHỤ LỤC.. 30

1 review for Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php laravel

  1. 5 trên 5

    :

    Source code kèm báo cáo đồ án tốt nghiệp website tuyển dụng php larave

Thêm đánh giá