Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có nội dung sau:

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. 4

DANH MỤC CÁC BẢNG.. 4

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.. 5

MỞ ĐẦU.. 8

Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài). 8

Mục đích, mục tiêu nghiên cứu của đề tài 8

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8

Phương pháp nghiên cứu. 9

Kết cấu của đề tài 9

NỘI DUNG.. 11

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 11

1.1. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu. 11

1.1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ. 11

1.1.2. Yêu cầu chức năng thống kê báo cáo. 12

1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật 12

1.2. Lược đồ quan niệm.. 14

1.3. Lược đồ trường hợp sử dụng (use case). 16

1.4. Lược đồ CSDL mức vật lý. 16

1.5. Lược đồ lớp (class). 18

1.5.1. Lược đồ các lớp thực thể. 18

1.5.2. Các lớp thư viện liên quan. 22

1.6. Lược đồ tuần tự (sequences). 23

1.6.1. Thêm thiết bị mới 24

1.6.2. Xóa thiết bị khỏi hệ thống. 25

1.6.3. Chuyển thiết bị giữa các phòng hoặc chuyển tình trạng thiết bị 26

1.6.4. Loại bỏ thiết bị khỏi phòng. 27

1.6.5. Chức năng chuyển tình trạng thiết bị 28

CHƯƠNG 2: THỰC THI 29

2.1. Môi trường lập trình và phát triển ứng dụng. 29

2.2. Mô hình tổ chức ứng dụng. 29

2.2.1. Tổ chức ứng dụng theo hướng module hóa trong lập trình đa nền tảng (cross – platform)  29

2.2.2. Mô hình 3 lớp trong ứng dụng hướng dữ liệu. 30

2.2.3. Mô hình MVP (Model – View – Presenter) dành cho ứng dụng WinForm Desktop  31

2.2.4. Mô hình ASP.NET Web Forms dành cho ứng dụng Web. 32

2.3. Các công nghệ và kỹ thuật lập trình được áp dụng. 32

2.3.1. Công nghệ Entity Framework (EF) trong lập trình dữ liệu hướng đối tượng (OOP)  32

2.3.2. Công nghệ Sync Framework của Microsoft trong đồng bộ CSDL tập trung  42

2.3.3. Công nghệ DevExpress trong lập trình giao diện. 49

2.3.4. Công nghệ giao diện tùy biến (responsive design) dành cho ứng dụng Web  58

2.4. Kết quả thực thi (các màn hình chức năng). 63

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI 67

3.1. Kiểm thử tự động mức mã nguồn (Unit test). 67

3.1.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing). 67

3.1.2. Mô hình kiểm thử AAA (Arrange – Act – Assert). 67

3.2. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance test). 67

3.3. Các mô hình triển khai 75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 77

Kết quả đạt được. 77

Hướng phát triển. 77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 78

PHỤ LỤC A.. 80

PHỤ LỤC B.. 83

PHỤ LỤC C.. 88

 

1 review for Source code đề tài tốt nghiệp quản lý tài sản c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay quá bạn ơi

Thêm đánh giá