Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo. Với nhiều tính năng hay có báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn laaj trình c#

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo

Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có nội dung sau:

LỜI MỞ ĐẦU.. i

LỜI CÁM ƠN.. ii

MỤC LỤC.. iv

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI. vi

1.1        TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: vi

1.1.1 BÀI TOÁN: vi

1.1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: vi

1.1.2.1 Lý thuyết: vi

1.1.2.2 Thực hành: vi

1.1.2.3 Đối tượng sử dụng: vi

CHƯƠNG 2: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ.. vii

2.1 NGÔN NGỮ WPF: vii

2.2 XAML: viii

2.3 LINQ TO SQL: ix

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT HỆ THỐNG CỦA ĐỀ TÀI. xiv

3.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: xiv

3.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: xiv

3.3 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU CÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI: xiv

  1. 4 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: xiv

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH – TRIỂN KHAI. xv

4.1 PHÁT HIỆN THỰC THỂ: xv

4.1.1. Biên lai (BIEN_LAI): xv

4.1.2. Ca học (CA_HOC): xv

4.1.3. Giáo viên (GIAO_VIEN): xv

4.1.4. Học viên (HOC_VIEN): xv

4.1.5. Khoá học (KHOA_HOC): xv

4.1.6. Kì thi (KI_THI): xv

4.1.7. Đề thi (DE_THI): xv

4.1.8. Lớp học (LOP_HOC): xv

4.1.9. Câu hỏi (CAU_HOI): xv

4.1.10 Tài khoản (TAI_KHOAN): xv

4.2 MÔ TẢ CHI TIẾT THỰC THỂ: xvi

4.2.1. Biên lai xvi

4.2.2. Ca học: xvi

4.2.3. Giáo viên: xvi

4.2.4 Học viên: xvi

4.1.5 Khoá học: xvii

4.1.6 Kì thi: xvii

4.1.7 Đề thi: xvii

4.1.8 Lớp học: xviii

4.1.9 Câu hỏi: xviii

4.1.10 Tài khoản: xix

4.3 MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT BAO GỒM THUỘC TÍNH: xix

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ KIỂM THỬ.. xxi

Hình 5.1. Giao diện Đăng nhập. xxi

Hình 5.2. Giao diện menu chính (admin). xxii

Hình 5.3. Giao diện Đăng kí học viên mới. xxiii

Hình 5.4. Giao diện Quản lí thông tin học viên. xxiv

Hình 5.5. Giao diện Quản lí thông tin giáo viên. xxv

Hình 5.6. Giao diện Quản lí lớp học. xxvi

Hình 5.7. Giao diện quản lí khoá học. xxvii

Hình 5.8. Giao diện phân công giáo viên giảng dạy. xxviii

Hình 5.9. Giao diện quản lí tài khoản. xxix

Hình 5.10. Giao diện quản lí kì thi, đề thi, câu hỏi thi trắc nghiệm. xxx

Hình 5.11. Giao diện thi trắc nghiệm (học viên). xxxii

Hình 5.12. Giao diện xuất biên lai. xxxiii

Hình 5.13. Giao diện Kết quả thi. xxxiv

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO   xxxv

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Source code đề tài tốt nghiệp quản lý học viên c# có báo cáo”