Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần . Đây là đồ án tốt nghiệp rất tốt cho các bạn tham khảo. Download source code tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần nội dung sau:

MỤC LỤC 3
LỜI CAM ĐOAN 5
LỜI CẢM ƠN 6
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 7
TÓM TẮT ĐỀ TÀI 8
DANH MỤC HÌNH 9
DANH MỤC BẢNG 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN. 11
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ. 11
1.2 MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC. 11
1.3 PHẠM VI VÀ YÊU CẦU ĐỀ TÀI. 11
1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI. 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 13
2.1 MÔ HÌNH ỨNG DỤNG WEB 13
2.2 LOCALHOST VÀ PHPMYADMIN 14
2.2.1 Localhost 14
2.2.2 PhpMyAdmin 14
2.3 CÔNG CỤ LẬP TRÌNH. 15
2.3.1 Adobe Dreamweaver CS6. 15
2.3.2 Adobe Photoshop CS6. 15
2.3.3 JetBrains PhpStorm 2017. 15
2.4 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. 16
2.4.1 HTML (HyperText Markup Language). 16
2.4.2 CSS (Cascading Style Sheets). 16
2.4.3 JavaScript. 17
2.4.4 MySQL. 17
2.4.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 17
2.5 CÔNG NGHỆ WEB. 18
2.5.1 JQuery. 18
2.5.2 BootStrap. 18
2.5.3 Ajax. 19
2.6 GIỚI THIỆU VỀ MYSQL. 19
2.6.1 Khái niệm. 19
2.6.2 Chức năng 20
2.6.3 Ưu điểm. 20
2.6.4 Nhược điểm. 21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 22
3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG. 22
3.2 SƠ ĐỒ USE CASE. 22
3.2.1 Use Case Admin. 23
3.2.2 Use Case Customer. 27
3.3 SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM. 30
3.4 SƠ ĐỒ SEQUENCE DIAGRAM. 31
3.5 CƠ SỞ DỮ LIỆU. 32
3.5.1 Sơ đồ liên kết cơ sở dữ liệu. 32
3.5.2 Phân tích cơ sở dữ liệu. 32
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG. 35
4.1 ĐĂNG NHẬP. 35
4.2 THỐNG KÊ. 36
4.3 QUẢN LÝ DANH MỤC. 36
4.3.1 Quản lý loại sản phẩm. 36
4.3.2 Quản lý hiệu sản phẩm. 39
4.3.3 Quản lý sản phẩm. 41
4.4 QUẢN LÝ KINH DOANH. 45
4.4.1 Thêm mới Hóa đơn. 45
4.4.2 Quản lý Đặt hàng. 47
4.4.3 Quản lý Hóa đơn. 49
4.5 QUẢN LÝ GIAO HÀNG. 51
4.6 QUẢN LÝ QUẢNG CÁO. 52
4.6.1 Quản lý Slider. 52
4.6.2 Quản lý Hình ảnh. 53
4.6.3 Quản lý Giới thiệu. 55
4.7 QUẢN LÝ LIÊN HỆ. 56
4.8 QUẢN LÝ TÀI KHOẢN. 57
4.9 QUẢN LÝ THÔNG TIN WEBSITE. 59
GIAO DIỆN TRANG WEB BÁN HÀNG ONLINE. 61
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI. 66
5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 66
5.2 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM. 66
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 67
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC. 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 67

1 review for Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo và code website bán hàng quần áo php thuần

Thêm đánh giá