Source code mô phỏng thuật toán tìm kiếm - sắp xếp c#