Code phần mềm quản lý học sinh cấp 3 sử dụng console C#