• Hướng dẫn viết bài

  • Trang Viết bài

 

  • Thống kê doanh thu người viết cùng

  • Người viết cùng hưởng 70% giá trị đồ án ( ví dụ 10.000đ người viết cùng hưởng 7000đ)